کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز مشهد ‏تاريخ بازيهاي اخمپيك از ‏ترجمه و تاليف ناصر نژند

کتاب ‏تاريخ بازيهاي اخمپيكنویسنده ‏ترجمه و تاليف ناصر نژند در انتشارات ‏- ‏-

صفحه شمار : ‏۳۶۹ ص :. جدول

ناشر : ‏-

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تاليف ناصر نژند

عنوان : ‏تاريخ بازيهاي اخمپيك

‏رديف : ‏۷۷۶

کتاب ‏تاريخ بيمارستان هاي ايران از آغاز تا عصر خاضر ‏تتليف حسن تاج بخش انتشارات ‏پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ‏تهران

صفحه شمار : ‏هيجده ،۳۷۹ ص.

ناشر : ‏پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تتليف حسن تاج بخش

عنوان : ‏تاريخ بيمارستان هاي ايران از آغاز تا عصر خاضر

‏رديف : ‏۷۷۷

کتاب ‏تاريخ تربيت بدني و ورزش ‏تاليف و گردآوري رضا مهدوي نژاد،پژمان معتمدي انتشارات ‏دانشگاه اصفهان ‏[اصفهان]

صفحه شمار : ‏۱۸۵ ص :. جدول

ناشر : ‏دانشگاه اصفهان

محل نشر : ‏[اصفهان]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف و گردآوري رضا مهدوي نژاد،پژمان معتمدي

عنوان : ‏تاريخ تربيت بدني و ورزش

‏رديف : ‏۷۷۸

کتاب ‏تاريخ تربيت بدني و ورزش ‏جمشيد آيريا،عباس بهرام انتشارات ‏جهاد دانشگاهي ،دفتر مركزي ،بخش طرحها و تحقيقات علوم انساني كميته تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۱۵ ص.

ناشر : ‏جهاد دانشگاهي ،دفتر مركزي ،بخش طرحها و تحقيقات علوم انساني كميته تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏جمشيد آيريا،عباس بهرام

عنوان : ‏تاريخ تربيت بدني و ورزش

‏رديف : ‏۷۷۹

کتاب ‏تاريخ تربيت بدني و ورزش ‏تتليف و گردآوري رضا مهدوي نژاد،پژمان معتمدي انتشارات ‏دانشگاه اصفهان ‏اصفهان

صفحه شمار : ‏۱۸۵ ص.

ناشر : ‏دانشگاه اصفهان

محل نشر : ‏اصفهان

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تتليف و گردآوري رضا مهدوي نژاد،پژمان معتمدي

عنوان : ‏تاريخ تربيت بدني و ورزش

‏رديف : ‏۷۸۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz