کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز مشهد ‏تصادفات ورزشي از ‏تربيت بدني استان تهران

کتاب ‏تصادفات ورزشينویسنده ‏تربيت بدني استان تهران در انتشارات ‏- ‏-

صفحه شمار : ‏۷۴ ص :. مصور

ناشر : ‏-

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تربيت بدني استان تهران

عنوان : ‏تصادفات ورزشي

‏رديف : ‏۸۷۱

کتاب ‏تصوير واقعي از جامعه بدون اعتياد ‏تتليف عبدالكريم پوركيان احمدآبادي انتشارات ‏پرشكوه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۰ ص.

ناشر : ‏پرشكوه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تتليف عبدالكريم پوركيان احمدآبادي

عنوان : ‏تصوير واقعي از جامعه بدون اعتياد

‏رديف : ‏۸۷۲

کتاب ‏تتثير اطلاعات بر جامعه : بررسي ماهيت ،ارزش و كاربرد اطلاعات ‏نوشته مايكل و .هيل انتشارات ‏چاپار ‏تهران

صفحه شمار : ‏شش ،۳۶۴ ص.

ناشر : ‏چاپار

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محسن نوكاريزي

نام پديد آورنده : ‏نوشته مايكل و .هيل

عنوان : ‏تتثير اطلاعات بر جامعه : بررسي ماهيت ،ارزش و كاربرد اطلاعات

‏رديف : ‏۸۷۳

کتاب ‏تتثير محيط بر فعاليتهاي ورزشي ‏لارنس اي . آرمسترانگ انتشارات ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها سمت ‏تهران

صفحه شمار : ‏ده ،۴۱۶ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها سمت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه عباسعلي گاييني ،محمدرضا حامدي نيا،مريم كوشكي جهرمي

نام پديد آورنده : ‏لارنس اي . آرمسترانگ

عنوان : ‏تتثير محيط بر فعاليتهاي ورزشي

‏رديف : ‏۸۷۴

کتاب ‏تعليم و تربيت ‏محمدتقي جعفري انتشارات ‏پيام آزادي ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۲۴۴ ]ص

ناشر : ‏پيام آزادي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏محمدتقي جعفري

عنوان : ‏تعليم و تربيت

‏رديف : ‏۸۷۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz