کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏ادربيل ‏اصول اساسي وزنه تمريني از ‏تاليف گري موران+‏اداره برنامه ري

کتاب ‏اصول اساسي وزنه تمرينينویسنده ‏تاليف گري موران در انتشارات ‏اداره برنامه ريزي ، امور فرهنگي تحقيقات و آموزش اداره كل تربيت بدني استان اردبيل ‏ادربيل

صفحه شمار : ‏۹۲ ص :. مصور سياه و سفيد ، جدول

ناشر : ‏اداره برنامه ريزي ، امور فرهنگي تحقيقات و آموزش اداره كل تربيت بدني استان اردبيل

محل نشر : ‏ادربيل

مترجم : ‏ترجمه علي دادرس

نام پديد آورنده : ‏تاليف گري موران

عنوان : ‏اصول اساسي وزنه تمريني

‏رديف : ‏۳۷۶

کتاب ‏اصول برنامه نويسي تمرينات ورزشي ‏مثلف رشيد خدابخش انتشارات ‏اداره كل تربيت بدني آذربايجان شرقي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۰ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏اداره كل تربيت بدني آذربايجان شرقي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مثلف رشيد خدابخش

عنوان : ‏اصول برنامه نويسي تمرينات ورزشي

‏رديف : ‏۳۷۷

کتاب ‏اصول بهداشت فردي مشتمل بر :بهداشت كليه اعضا بدن و معيارهاي بهداشت در زندگي فردي ‏تاليف پريوش حلم سرشت ،اسماعيل دل پيشه انتشارات ‏چهر ‏تهران

صفحه شمار : ‏چ ،۳۰۹ ص :. مصور،عكس ،نمودار

ناشر : ‏چهر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف پريوش حلم سرشت ،اسماعيل دل پيشه

عنوان : ‏اصول بهداشت فردي مشتمل بر :بهداشت كليه اعضا بدن و معيارهاي بهداشت در زندگي فردي

‏رديف : ‏۳۷۸

کتاب ‏اصول بهداشت فردي مشتمل بر بهداشت كليه اعضا بدن و معيارهاي بهداشتي در زندگي فردي ‏تاليف پريوش حلم سرشت ،اسماعيل دل پيشه انتشارات ‏چهر ‏تهران

صفحه شمار : ‏چ ،۳۰۹ ص :. مصور

ناشر : ‏چهر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف پريوش حلم سرشت ،اسماعيل دل پيشه

عنوان : ‏اصول بهداشت فردي مشتمل بر بهداشت كليه اعضا بدن و معيارهاي بهداشتي در زندگي فردي

‏رديف : ‏۳۷۹

کتاب ‏اصول بهداشت و كمكهاي اوليه رشته علوم تربيتي ‏تاليف پريوش حلم سرشت ،اسماعيل دل پيشه انتشارات ‏دانشگاه پيام نور ‏تهران

صفحه شمار : ‏دانشگاه پيام نورف ۹۵۶

ناشر : ‏دانشگاه پيام نور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف پريوش حلم سرشت ،اسماعيل دل پيشه

عنوان : ‏اصول بهداشت و كمكهاي اوليه رشته علوم تربيتي

‏رديف : ‏۳۸۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz