کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏اصفهان ‏زبان انگليسي براي دانشجويان تربيت بدني كارشناسي ارشد از ‏گردآوري و

کتاب ‏زبان انگليسي براي دانشجويان تربيت بدني كارشناسي ارشدنویسنده ‏گردآوري و تاليف اكبر افقري ،رضا عليجانيان در انتشارات ‏پورياي ولي ‏اصفهان

صفحه شمار : ‏۲۶۳ ص.

ناشر : ‏پورياي ولي

محل نشر : ‏اصفهان

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏گردآوري و تاليف اكبر افقري ،رضا عليجانيان

عنوان : ‏زبان انگليسي براي دانشجويان تربيت بدني كارشناسي ارشد

‏رديف : ‏۱۵۸۶

کتاب ‏زبان انگليسي براي دانشجويان تربيت بدني كارشناسي ارشد ‏گردآوري و تاليف اكبر افقري ، رضا عليجانيان انتشارات ‏پورياي ولي ‏اصفهان

صفحه شمار : ‏۲۶۳ ص.

ناشر : ‏پورياي ولي

محل نشر : ‏اصفهان

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏گردآوري و تاليف اكبر افقري ، رضا عليجانيان

عنوان : ‏زبان انگليسي براي دانشجويان تربيت بدني كارشناسي ارشد

‏رديف : ‏۱۵۸۷

کتاب ‏زبان تخصصي رشته تربيت بدني ‏تاليف محمود عليمحمدي ،ابوالفضل فراهاني ،آذر آقاياري انتشارات ‏دانشگاه پيام نور ‏تهران

صفحه شمار : ‏چهار،196، xiiص.

ناشر : ‏دانشگاه پيام نور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمود عليمحمدي ،ابوالفضل فراهاني ،آذر آقاياري

عنوان : ‏زبان تخصصي رشته تربيت بدني

‏رديف : ‏۱۵۸۸

کتاب ‏زبان تخصصي مديريت ورزشي : اصول ،مفاهيم و كاربردها،انگليسي – فارسي ‏تاليف و ترجمه محسن حلاجي ،بيژن عباسي انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۵۷]، 70ص.

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف و ترجمه محسن حلاجي ،بيژن عباسي

عنوان : ‏زبان تخصصي مديريت ورزشي : اصول ،مفاهيم و كاربردها،انگليسي – فارسي

‏رديف : ‏۱۵۸۹

کتاب ‏زمان مندي و طراحي تمرين قدرتي در ورزش ‏نويسنده تيودور ا .بومپا انتشارات ‏فردانش پژوهان ‏تهران

صفحه شمار : ‏دوازده ،[۴۲۶ ]ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏فردانش پژوهان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمان حميد رجبي ،حميد آقاعلي نژاد،معرفت سياه كوهيان

نام پديد آورنده : ‏نويسنده تيودور ا .بومپا

عنوان : ‏زمان مندي و طراحي تمرين قدرتي در ورزش

‏رديف : ‏۱۵۹۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz