کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏آسيب هاي ورزشي : پيشگيري و درمان از ‏مولفان پررنسشتروم ،لارس پترسون+‏كاري

کتاب ‏آسيب هاي ورزشي : پيشگيري و درماننویسنده ‏مولفان پررنسشتروم ،لارس پترسون در انتشارات ‏كارين ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۰۰ ص :. مصور

ناشر : ‏كارين

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمان محمد رازي ،علي تركمان

نام پديد آورنده : ‏مولفان پررنسشتروم ،لارس پترسون

عنوان : ‏آسيب هاي ورزشي : پيشگيري و درمان

‏رديف : ‏۶۱

کتاب ‏آسيب هاي ورزشي : پيشگيري و درمان ‏مولفان پررنسشتروم ، لارس پترسون انتشارات ‏كارين ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۰۰ ص :. مصور

ناشر : ‏كارين

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمان محمد رازي ، علي تركمان

نام پديد آورنده : ‏مولفان پررنسشتروم ، لارس پترسون

عنوان : ‏آسيب هاي ورزشي : پيشگيري و درمان

‏رديف : ‏۶۲

کتاب ‏آسيب هاي ورزشي : پيشگيري و درمان ‏مولفان پررنسشتروم ، لارس پترسون انتشارات ‏كارين ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۰۰ ص :. مصور

ناشر : ‏كارين

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمان محمد رازي ، علي تركمان

نام پديد آورنده : ‏مولفان پررنسشتروم ، لارس پترسون

عنوان : ‏آسيب هاي ورزشي : پيشگيري و درمان

‏رديف : ‏۶۳

کتاب ‏آسيب هاي ورزشي در فوتبال و روشهاي درمان آن ‏ترجمه و تتليف ماشاالله شاهين انتشارات ‏انتشارات جهاد دانشگاهي ماجد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۰۸ ص :. مصور

ناشر : ‏انتشارات جهاد دانشگاهي ماجد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تتليف ماشاالله شاهين

عنوان : ‏آسيب هاي ورزشي در فوتبال و روشهاي درمان آن

‏رديف : ‏۶۴

کتاب ‏آسيبهاي ورزشي : راهنماي مربيان و ورزشكاران ‏ديويد جي . برگرون ،هالي ويلسون گرين انتشارات ‏علم و حركت ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۴۴ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏علم و حركت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه شهرام فرج زاده

نام پديد آورنده : ‏ديويد جي . برگرون ،هالي ويلسون گرين

عنوان : ‏آسيبهاي ورزشي : راهنماي مربيان و ورزشكاران

‏رديف : ‏۶۵

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz