کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏آيين نامه و مقررات ورزشهاي باستاني و كشتي پهلواني+‏فدراسيون ورزشهاي باستاني و ك

کتاب ‏آيين نامه و مقررات ورزشهاي باستاني و كشتي پهلوانينویسنده ‏- در انتشارات ‏فدراسيون ورزشهاي باستاني و كشتي پهلواني جمهوري اسلامي ايران ف كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۹۴ص :. مصور، جدول ، عكس

ناشر : ‏فدراسيون ورزشهاي باستاني و كشتي پهلواني جمهوري اسلامي ايران ف كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏آيين نامه و مقررات ورزشهاي باستاني و كشتي پهلواني

‏رديف : ‏۲۶۱

کتاب ‏آيين نامه و مقررات ورزشهاي باستاني و كشتي پهلواني ‏- انتشارات ‏فدراسيون ورزشهاي باستاني و كشتي پهلواني جمهوري اسلامي ايران ف كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۹۴ص :. مصور،جدول ،عكس

ناشر : ‏فدراسيون ورزشهاي باستاني و كشتي پهلواني جمهوري اسلامي ايران ف كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏آيين نامه و مقررات ورزشهاي باستاني و كشتي پهلواني

‏رديف : ‏۲۶۲

کتاب ‏آيين نامه هاي اجرايي نظام طبقه بندي مشاغل ‏غلامرضا خانلري خاني انتشارات ‏موسسه كار و تامين اجتماعي ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۱۸۵ ص

ناشر : ‏موسسه كار و تامين اجتماعي

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏غلامرضا خانلري خاني

عنوان : ‏آيين نامه هاي اجرايي نظام طبقه بندي مشاغل

‏رديف : ‏۲۶۳

کتاب ‏آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار ‏موسسه كار و تامين اجتماعي انتشارات ‏موسسه كار و تامين اجتماعي ‏تهران

صفحه شمار : ‏گوناگون ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏موسسه كار و تامين اجتماعي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏موسسه كار و تامين اجتماعي

عنوان : ‏آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار

‏رديف : ‏۲۶۴

کتاب ‏آيين نامه هاي كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏- انتشارات ‏كميته ملي جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۷۲ ص

ناشر : ‏كميته ملي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏آيين نامه هاي كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

‏رديف : ‏۲۶۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz