کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏ارزيابي و تمرين حركات ايزوكنيتيكي از ‏نويسنده ديويد اچ . پرين+‏كميت

کتاب ‏ارزيابي و تمرين حركات ايزوكنيتيكينویسنده ‏نويسنده ديويد اچ . پرين در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۸۳ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مرتضي شهبازي ،عباسعلي گاييني

نام پديد آورنده : ‏نويسنده ديويد اچ . پرين

عنوان : ‏ارزيابي و تمرين حركات ايزوكنيتيكي

‏رديف : ‏۲۹۶

کتاب ‏ارزيابي و تمرين حركات ايزوكينتيك ‏نويسنده ديويد اچ . پرين انتشارات ‏دانش امروز ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۸۳ ص . مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏دانش امروز

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مرتضي شهبازي ،عباس علي گاييني

نام پديد آورنده : ‏نويسنده ديويد اچ . پرين

عنوان : ‏ارزيابي و تمرين حركات ايزوكينتيك

‏رديف : ‏۲۹۷

کتاب ‏ارگونومي براي مبتديان : راهنمايي براي مراجعه سريع ‏ج . دال ،ب . ويردمسيستر انتشارات ‏نشر مركز ‏تهران

صفحه شمار : ‏هفت ،۱۲۷ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏نشر مركز

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه علي پورقاسمي

نام پديد آورنده : ‏ج . دال ،ب . ويردمسيستر

عنوان : ‏ارگونومي براي مبتديان : راهنمايي براي مراجعه سريع

‏رديف : ‏۲۹۸

کتاب ‏ارگونومي عوامل انساني در طراحي مهندسي ‏مارك اس . ساندرز و ارنست ج . مك كورميك انتشارات ‏نشر علوم دانشگاهي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۰۴ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏نشر علوم دانشگاهي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محمدرضا افضلي

نام پديد آورنده : ‏مارك اس . ساندرز و ارنست ج . مك كورميك

عنوان : ‏ارگونومي عوامل انساني در طراحي مهندسي

‏رديف : ‏۲۹۹

کتاب ‏از استاد بپرسيد ‏تاليف هارولد كمپ انتشارات ‏ثالث ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۹۹ ص.

ناشر : ‏ثالث

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مينو ارژنگ ، هما جابري زاده

نام پديد آورنده : ‏تاليف هارولد كمپ

عنوان : ‏از استاد بپرسيد

‏رديف : ‏۳۰۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz