کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏اساسنامه كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران+‏كميته ملي المپيك جمهور

کتاب ‏اساسنامه كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايراننویسنده ‏- در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏[۵۱ ]ص

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏اساسنامه كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

‏رديف : ‏۳۱۱

کتاب ‏اساسنامه كميته ملي المپيك حمهوري اسلامي ايران ‏- انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۳۱ 38ص.

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏اساسنامه كميته ملي المپيك حمهوري اسلامي ايران

‏رديف : ‏۳۱۲

کتاب ‏اساسنامه و آيين نامه هاي مصوب ۲۶/۲/۷۴ شوراي سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ‏- انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸۱ ص.

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏اساسنامه و آيين نامه هاي مصوب ۲۶/۲/۷۴ شوراي سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران

‏رديف : ‏۳۱۳

کتاب ‏اسامي نمايندگان ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي سال اول ‏مجلس شوراي اسلامي انتشارات ‏مجلس شوراي اسلامي ‏تهران

صفحه شمار : ‏-

ناشر : ‏مجلس شوراي اسلامي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مجلس شوراي اسلامي

عنوان : ‏اسامي نمايندگان ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي سال اول

‏رديف : ‏۳۱۴

کتاب ‏استانداردهاي خدمات كتابخانه هاي زندان برگرفته از :رهنمودهاي ايفلا براي ارايه خدمات كتابخانه اي به زندانيان ‏- انتشارات ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۷ ص.

ناشر : ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏استانداردهاي خدمات كتابخانه هاي زندان برگرفته از :رهنمودهاي ايفلا براي ارايه خدمات كتابخانه اي به زندانيان

‏رديف : ‏۳۱۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz