کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏اصول علمي قهرماني در ورزش هاكي از ‏تاليف خشايار ثابتي[ … وديگران] +‏فدراسيون

کتاب ‏اصول علمي قهرماني در ورزش هاكينویسنده ‏تاليف خشايار ثابتي[ … وديگران] در انتشارات ‏فدراسيون هاكي جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۷۰ ص :. مصور

ناشر : ‏فدراسيون هاكي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف خشايار ثابتي[ … وديگران]

عنوان : ‏اصول علمي قهرماني در ورزش هاكي

‏رديف : ‏۴۰۶

کتاب ‏اصول علمي و تمرينهاي تخصصي آمادگي جسماني ‏نوشته ويويان اچ . هي وارد انتشارات ‏اداره كل تربيت بدني نيروي انتظامي ‏تهران

صفحه شمار : ‏يو،۴۱۲ ص :. مصور سياه و سفيد ،جدول ،عكس ،نمودار

ناشر : ‏اداره كل تربيت بدني نيروي انتظامي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه عباسعلي گاييني

نام پديد آورنده : ‏نوشته ويويان اچ . هي وارد

عنوان : ‏اصول علمي و تمرينهاي تخصصي آمادگي جسماني

‏رديف : ‏۴۰۷

کتاب ‏اصول علمي و درماني تمرينات ورزشي معلولين ‏ترجمه و تاليف خليل آريافر انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ، دفتر برنامه ريزي تربيت بدني و ورزش ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏[۲۴۷ ]ص :. مصور، جدول ، نمودار

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ، دفتر برنامه ريزي تربيت بدني و ورزش

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تاليف خليل آريافر

عنوان : ‏اصول علمي و درماني تمرينات ورزشي معلولين

‏رديف : ‏۴۰۸

کتاب ‏اصول علمي و درماني تمرينات ورزشي معلولين ‏ترجمه و تاليف خليل آريافر انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،دفتر برنامه ريزي تربيت بدني و ورزش ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏[۲۴۷ ]ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،دفتر برنامه ريزي تربيت بدني و ورزش

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تاليف خليل آريافر

عنوان : ‏اصول علمي و درماني تمرينات ورزشي معلولين

‏رديف : ‏۴۰۹

کتاب ‏اصول عمومي آمادگي جسماني ‏تاليف و ترجمه احمد خداداد انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ، دفتر تحقيقات و آموزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۸۴ ص :. مصور، جدول

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ، دفتر تحقيقات و آموزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف و ترجمه احمد خداداد

عنوان : ‏اصول عمومي آمادگي جسماني

‏رديف : ‏۴۱۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz