کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏بازي و حركت : توصيه هايي براي كودكان معلول جهت آموختن حركت از طر

کتاب ‏بازي و حركت : توصيه هايي براي كودكان معلول جهت آموختن حركت از طريق بازينویسنده ‏تاليف سوفي لويت در انتشارات ‏دانژه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۲ ص :. مصور

ناشر : ‏دانژه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه احمد نظري

نام پديد آورنده : ‏تاليف سوفي لويت

عنوان : ‏بازي و حركت : توصيه هايي براي كودكان معلول جهت آموختن حركت از طريق بازي

‏رديف : ‏۵۵۶

کتاب ‏بازي و رشد كودك از تولد تا شش سالگي ‏نويسنده مري شريدان انتشارات ‏رشد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸۷ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏رشد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمان رضا توكلي ،هرمز سنايي نسب ،فريد براتي سده

نام پديد آورنده : ‏نويسنده مري شريدان

عنوان : ‏بازي و رشد كودك از تولد تا شش سالگي

‏رديف : ‏۵۵۷

کتاب ‏بازي و رشد كودك از تولد تا شش سالگي ‏نويسنده مري دوروتي شريدان انتشارات ‏رشد ‏تهرن

صفحه شمار : ‏۸۸ ص.

ناشر : ‏رشد

محل نشر : ‏تهرن

مترجم : ‏ترجمه رضا توكلي ،هرمز سنايي نسب : فريد براتي سده

نام پديد آورنده : ‏نويسنده مري دوروتي شريدان

عنوان : ‏بازي و رشد كودك از تولد تا شش سالگي

‏رديف : ‏۵۵۸

کتاب ‏بازي و رشد كودك ا زتولد تا شش سالگي ‏تاليف مري دي . شريدان انتشارات ‏شركت به نشر ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۸۸ ص :. مصور

ناشر : ‏شركت به نشر

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏ترجمه حميد شباني حصار

نام پديد آورنده : ‏تاليف مري دي . شريدان

عنوان : ‏بازي و رشد كودك ا زتولد تا شش سالگي

‏رديف : ‏۵۵۹

کتاب ‏بازي و نقش آن در رشد كودك ‏ترجمه و اقتباس جمشيد آيريا انتشارات ‏دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏ز،۱۲۲ ص :. مصور

ناشر : ‏دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و اقتباس جمشيد آيريا

عنوان : ‏بازي و نقش آن در رشد كودك

‏رديف : ‏۵۶۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz