کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏برنامه ريزي آموزشي به عنوان يك فرايند اجتماعي از ‏نوشته تي

کتاب ‏برنامه ريزي آموزشي به عنوان يك فرايند اجتماعينویسنده ‏نوشته تي يري مالان در انتشارات ‏موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۱۱۰ص.

ناشر : ‏موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏سعيد بهشتي

نام پديد آورنده : ‏نوشته تي يري مالان

عنوان : ‏برنامه ريزي آموزشي به عنوان يك فرايند اجتماعي

‏رديف : ‏۶۲۶

کتاب ‏برنامه ريزي آموزشي مفاهيم- استراتژيها-اقدامات ‏رابرت وي. كارلسون ،گري آكرمن انتشارات ‏وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي ‏تهران

صفحه شمار : ‏هشت ،،۵۵۸ص:. مصور،جدول

ناشر : ‏وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏غلامعلي سرمد

نام پديد آورنده : ‏رابرت وي. كارلسون ،گري آكرمن

عنوان : ‏برنامه ريزي آموزشي مفاهيم- استراتژيها-اقدامات

‏رديف : ‏۶۲۷

کتاب ‏برنامه ريزي آموزشي و توسعه منابع انساني ‏ف.هاربيسون انتشارات ‏[شركت انتشارات علمي و فني] ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۳۵ص:. جدول

ناشر : ‏[شركت انتشارات علمي و فني]

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏محمديمني دوزي سرخابي

نام پديد آورنده : ‏ف.هاربيسون

عنوان : ‏برنامه ريزي آموزشي و توسعه منابع انساني

‏رديف : ‏۶۲۸

کتاب ‏برنامه ريزي استراتژيك براي خدمات كتابخانه اي و اطلاعاتي ‏نوشته شيلا كورال انتشارات ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج ،۸۷ ص.

ناشر : ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محيد اميدوار

نام پديد آورنده : ‏نوشته شيلا كورال

عنوان : ‏برنامه ريزي استراتژيك براي خدمات كتابخانه اي و اطلاعاتي

‏رديف : ‏۶۲۹

کتاب ‏برنامه ريزي ،تمرين ،مسابقه در دوچرخه سواري ‏تاليف آگوستينو ماسا گرانده انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ،واحد پژوهش و تحقيق ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۶۷ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ،واحد پژوهش و تحقيق

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏محمد شاه حسيني

نام پديد آورنده : ‏تاليف آگوستينو ماسا گرانده

عنوان : ‏برنامه ريزي ،تمرين ،مسابقه در دوچرخه سواري

‏رديف : ‏۶۳۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz