کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏برنامه ريزي درس تربيت بدني در دوره آمادگي و اول ابتدايي راهنماي معلم

کتاب ‏برنامه ريزي درس تربيت بدني در دوره آمادگي و اول ابتدايي راهنماي معلمان تربيت بدني نویسنده ‏تاليف و ترجمه مصطفي عسكريان ، طاهره مظلومي سادات ، ابوالقاسم دباغان در انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ، معاونت پرورشي ، موسسه فرهنگي منادي تربيت ‏تهران

صفحه شمار : ‏مصور

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ، معاونت پرورشي ، موسسه فرهنگي منادي تربيت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف و ترجمه مصطفي عسكريان ، طاهره مظلومي سادات ، ابوالقاسم دباغان

عنوان : ‏برنامه ريزي درس تربيت بدني در دوره آمادگي و اول ابتدايي راهنماي معلمان تربيت بدني

‏رديف : ‏۶۳۱

کتاب ‏برنامه ريزي درس تربيت بدني در دوره آمادگي و اول ابتدايي راهنماي معلمان تربيت بدني ‏تاليف و ترجمه مصطفي عسكريان ،طاهره مظلومي سادات ،ابوالقاسم دباغان انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،معاونت پرورشي ،موسسه فرهنگي منادي تربيت ‏تهران

صفحه شمار : ‏مصور

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،معاونت پرورشي ،موسسه فرهنگي منادي تربيت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف و ترجمه مصطفي عسكريان ،طاهره مظلومي سادات ،ابوالقاسم دباغان

عنوان : ‏برنامه ريزي درس تربيت بدني در دوره آمادگي و اول ابتدايي راهنماي معلمان تربيت بدني

‏رديف : ‏۶۳۲

کتاب ‏برنامه ريزي درس تربيت بدني در دوره آمادگي و مقطع ابتدايي: راهنماي عملي معلمان ‏مولفان مصطفي عسكريان ،طاهره مظلومي سادات انتشارات ‏[وزارت آموزش و پرورش] ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج. مصور

ناشر : ‏[وزارت آموزش و پرورش]

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ابوالقاسم دباغان

نام پديد آورنده : ‏مولفان مصطفي عسكريان ،طاهره مظلومي سادات

عنوان : ‏برنامه ريزي درس تربيت بدني در دوره آمادگي و مقطع ابتدايي: راهنماي عملي معلمان

‏رديف : ‏۶۳۳

کتاب ‏برنامه ريزي مقابله با حوادث در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني ‏نوشته جان اشن انتشارات ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج ،۸۶ ص :. جدول

ناشر : ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مريم خسروي

نام پديد آورنده : ‏نوشته جان اشن

عنوان : ‏برنامه ريزي مقابله با حوادث در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني

‏رديف : ‏۶۳۴

کتاب ‏برنامه كامل مسابقات پرش با اسب و درساژ فدراسيون سواركاري – ۱۳۸۰ نحوه اجرا – شرايط شركت – شيوه داوري با تغييرات جديد ‏- انتشارات ‏فدراسيون سواركاري جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۵ ص :. جدول

ناشر : ‏فدراسيون سواركاري جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏برنامه كامل مسابقات پرش با اسب و درساژ فدراسيون سواركاري – ۱۳۸۰ نحوه اجرا – شرايط شركت – شيوه داوري با تغييرات جديد

‏رديف : ‏۶۳۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz