کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏تربيت بدني و علوم ورزشي از ‏مولفان باب دويس[… وديگران] +‏كميته ملي المپيك

کتاب ‏تربيت بدني و علوم ورزشينویسنده ‏مولفان باب دويس[… وديگران] در انتشارات ‏كميته ملي المپيك اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳ ج :. مصور تمام رنگي ، جدول ، نمودار

ناشر : ‏كميته ملي المپيك اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه سوسن اردكاني

نام پديد آورنده : ‏مولفان باب دويس[… وديگران]

عنوان : ‏تربيت بدني و علوم ورزشي

‏رديف : ‏۸۴۱

کتاب ‏تربيت بدني و علوم ورزشي ‏مولفان باب دويس[… وديگران] انتشارات ‏كميته ملي المپيك اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳ ج :. مصور تمام رنگي ، جدول ، نمودار

ناشر : ‏كميته ملي المپيك اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه سوسن اردكاني

نام پديد آورنده : ‏مولفان باب دويس[… وديگران]

عنوان : ‏تربيت بدني و علوم ورزشي

‏رديف : ‏۸۴۲

کتاب ‏تربيت بدني و علوم ورزشي ‏مولفان باب دويس[… وديگران] انتشارات ‏كميته ملي المپيك اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳ ج :. مصور تمام رنگي ، جدول ، نمودار

ناشر : ‏كميته ملي المپيك اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه سوسن اردكاني

نام پديد آورنده : ‏مولفان باب دويس[… وديگران]

عنوان : ‏تربيت بدني و علوم ورزشي

‏رديف : ‏۸۴۳

کتاب ‏تربيت بدني و علوم ورزشي ‏مولفان باب دويس[… وديگران] انتشارات ‏كميته ملي المپيك اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳ ج :. مصور تمام رنگي ، جدول ، نمودار

ناشر : ‏كميته ملي المپيك اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه سوسن اردكاني

نام پديد آورنده : ‏مولفان باب دويس[… وديگران]

عنوان : ‏تربيت بدني و علوم ورزشي

‏رديف : ‏۸۴۴

کتاب ‏تربيت بدني و علوم ورزشي ‏مولفان باب دويس[… وديگران] انتشارات ‏كميته ملي المپيك اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳ ج :. مصور تمام رنگي ، جدول ، نمودار

ناشر : ‏كميته ملي المپيك اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه سوسن اردكاني

نام پديد آورنده : ‏مولفان باب دويس[… وديگران]

عنوان : ‏تربيت بدني و علوم ورزشي

‏رديف : ‏۸۴۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz