کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏تمرين زدگي : راهنماي پيشگيري و درمان از ‏تاليف شهرام فرج زاد

کتاب ‏تمرين زدگي : راهنماي پيشگيري و درماننویسنده ‏تاليف شهرام فرج زاده موالو در انتشارات ‏بيدل ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶۴ ص.

ناشر : ‏بيدل

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف شهرام فرج زاده موالو

عنوان : ‏تمرين زدگي : راهنماي پيشگيري و درمان

‏رديف : ‏۹۶۶

کتاب ‏تمرين و آماده سازي بدن ‏تدوين و ترجمه پرويز كماسي ،زهرا حسيني انتشارات ‏پرويز كماسي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۳۹ ص

ناشر : ‏پرويز كماسي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تدوين و ترجمه پرويز كماسي ،زهرا حسيني

عنوان : ‏تمرين و آماده سازي بدن

‏رديف : ‏۹۶۷

کتاب ‏تمرين هاي بازتاب درماني : فنون ماساژ دست و پا براي كسب شادابي و تندرستي ‏تاليف استفاني ريك انتشارات ‏علم و حركت ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۶۶ ص :. مصور

ناشر : ‏علم و حركت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه بهرام يوسفي

نام پديد آورنده : ‏تاليف استفاني ريك

عنوان : ‏تمرين هاي بازتاب درماني : فنون ماساژ دست و پا براي كسب شادابي و تندرستي

‏رديف : ‏۹۶۸

کتاب ‏تمرينهاي حسي – حركتي – رواني در تحول ذهني مجموعه ي ۱۸۱ تمرين ‏تاليف مولفان وحيد رواندوست ، محمدحسين سروري انتشارات ‏دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۰ ص :. مصور، جدول

ناشر : ‏دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف مولفان وحيد رواندوست ، محمدحسين سروري

عنوان : ‏تمرينهاي حسي – حركتي – رواني در تحول ذهني مجموعه ي ۱۸۱ تمرين

‏رديف : ‏۹۶۹

کتاب ‏تمرينهاي حسي – حركتي – رواني در تحول ذهني مجموعه ي ۱۸۱ تمرين ‏تاليف مولفان وحيد رواندوست ،محمدحسين سروري انتشارات ‏دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۰ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف مولفان وحيد رواندوست ،محمدحسين سروري

عنوان : ‏تمرينهاي حسي – حركتي – رواني در تحول ذهني مجموعه ي ۱۸۱ تمرين

‏رديف : ‏۹۷۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz