کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏داروشناسي دستگاه عصبي خودكار محيطي از ‏اليور كارير+‏مركز نشر دانشگاهي

کتاب ‏داروشناسي دستگاه عصبي خودكار محيطينویسنده ‏اليور كارير در انتشارات ‏مركز نشر دانشگاهي ‏تهران

صفحه شمار : ‏شش ،۲۵۲ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏مركز نشر دانشگاهي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مجيد اجتهادي

نام پديد آورنده : ‏اليور كارير

عنوان : ‏داروشناسي دستگاه عصبي خودكار محيطي

‏رديف : ‏۱۲۰۶

کتاب ‏داروهاي قلبي و اصول كاربرد باليني آنها ‏تاليف هانس جرج ،دنيس آ،بلوم فيلد انتشارات ‏جهاد دانشگاهي دفتر مركزي بخش فرهنگي ،واحد فوق برنامه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۵۲ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏جهاد دانشگاهي دفتر مركزي بخش فرهنگي ،واحد فوق برنامه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه يونس نوذري

نام پديد آورنده : ‏تاليف هانس جرج ،دنيس آ،بلوم فيلد

عنوان : ‏داروهاي قلبي و اصول كاربرد باليني آنها

‏رديف : ‏۱۲۰۷

کتاب ‏دانستنيهاي داوري براي تماشاچيان ‏نويسنده داود نصيري انتشارات ‏- ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۳۵ ص :. مصور

ناشر : ‏-

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نويسنده داود نصيري

عنوان : ‏دانستنيهاي داوري براي تماشاچيان

‏رديف : ‏۱۲۰۸

کتاب ‏دانستنيهاي زيست محيطي براي همه ‏به سفارش سازمان حفاظت محيط زيست و[ UNFPA يونيفپا] انتشارات ‏مثسسه فرهنگي هنري نداي مهرآفرين ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶۴ ص :. مصور،نمودار

ناشر : ‏مثسسه فرهنگي هنري نداي مهرآفرين

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏به سفارش سازمان حفاظت محيط زيست و[ UNFPA يونيفپا]

عنوان : ‏دانستنيهاي زيست محيطي براي همه

‏رديف : ‏۱۲۰۹

کتاب ‏دانستنيهاي فوتبال ‏تاليف مجيد حلالي فراهاني انتشارات ‏همراه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۳۸ ص :. مصور،عكس ،نمودار

ناشر : ‏همراه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف مجيد حلالي فراهاني

عنوان : ‏دانستنيهاي فوتبال

‏رديف : ‏۱۲۱۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz