کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏دومين همايش بين المللي و سومين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي ،تهران

کتاب ‏دومين همايش بين المللي و سومين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي ،تهران – ۴و۵ اسفندماه ۱۳۷۸ :خلاصه مقالاتنویسنده ‏- در انتشارات ‏وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏ي ،۷۱،۱۱۰ ص

ناشر : ‏وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏دومين همايش بين المللي و سومين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي ،تهران – ۴و۵ اسفندماه ۱۳۷۸ :خلاصه مقالات

‏رديف : ‏۱۳۲۱

کتاب ‏دووميداني ‏نوشته تام اكر انتشارات ‏ستادانقلاب فرهنگي ،مركز نشر دانشگاهي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۴۴ ص :. مصور،جدول ،عكس

ناشر : ‏ستادانقلاب فرهنگي ،مركز نشر دانشگاهي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه بيژن شادروان

نام پديد آورنده : ‏نوشته تام اكر

عنوان : ‏دووميداني

‏رديف : ‏۱۳۲۲

کتاب ‏دووميداني ‏نوشته تام اكر انتشارات ‏ستادانقلاب فرهنگي ، مركز نشر دانشگاهي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۴۴ ص :. مصور، جدول ، عكس

ناشر : ‏ستادانقلاب فرهنگي ، مركز نشر دانشگاهي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه بيژن شادروان

نام پديد آورنده : ‏نوشته تام اكر

عنوان : ‏دووميداني

‏رديف : ‏۱۳۲۳

کتاب ‏دو و ميداني ‏ترجمه و تاليف محمدرضا بيات ،[ …و ديگران] انتشارات ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني داشنگاهها سمت ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج :. مصور،جدول

ناشر : ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني داشنگاهها سمت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تاليف محمدرضا بيات ،[ …و ديگران]

عنوان : ‏دو و ميداني

‏رديف : ‏۱۳۲۴

کتاب ‏دووميداني از آغاز تا امروز ‏تاليف احد برنجي ،ولي الله صالح نيا انتشارات ‏علم و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۸۶ ص :. مصور،عكس

ناشر : ‏علم و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف احد برنجي ،ولي الله صالح نيا

عنوان : ‏دووميداني از آغاز تا امروز

‏رديف : ‏۱۳۲۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz