کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏روشهاي فعال تدريس در برنامه هاي پرورشي از ‏موچهر فضلي خاني+‏وزارت آموزش

کتاب ‏روشهاي فعال تدريس در برنامه هاي پرورشينویسنده ‏موچهر فضلي خاني در انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،معاونت پرورشي ،انتشارات تربيت ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۳۴ ص :. مصور،نمودار

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،معاونت پرورشي ،انتشارات تربيت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏موچهر فضلي خاني

عنوان : ‏روشهاي فعال تدريس در برنامه هاي پرورشي

‏رديف : ‏۱۵۶۶

کتاب ‏روش هاي فعال تدريس در برنامه هاي پرورشي ‏منوچهر فضلي خاني انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،معاونت پرورش ،انتشارات تربيت ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۳۴ ص :. مصور

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،معاونت پرورش ،انتشارات تربيت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏منوچهر فضلي خاني

عنوان : ‏روش هاي فعال تدريس در برنامه هاي پرورشي

‏رديف : ‏۱۵۶۷

کتاب ‏روشهاي كلي استباط در فقه : از منظر فقهاي اسلامي ‏تاليف محمدابراهيم جناتي انتشارات ‏حوزه هنري ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۹۶ ص.

ناشر : ‏حوزه هنري

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمدابراهيم جناتي

عنوان : ‏روشهاي كلي استباط در فقه : از منظر فقهاي اسلامي

‏رديف : ‏۱۵۶۸

کتاب ‏روشهاي مبارزه و دفاع شخصي ‏نويسنده بروس تگنر انتشارات ‏علم و ورزش ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۱۶۰ ص :. مصور

ناشر : ‏علم و ورزش

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏ترجمه ژيلا پويان

نام پديد آورنده : ‏نويسنده بروس تگنر

عنوان : ‏روشهاي مبارزه و دفاع شخصي

‏رديف : ‏۱۵۶۹

کتاب ‏روشهاي مقدماتي آماري : در روانشناسي و تعليم و تربيت ‏فخرالسادات امين انتشارات ‏اميركبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۸۷ ص :. جدول

ناشر : ‏اميركبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏فخرالسادات امين

عنوان : ‏روشهاي مقدماتي آماري : در روانشناسي و تعليم و تربيت

‏رديف : ‏۱۵۷۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz