کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏روش تدريس تربيت بدني در مدارس ابتدايي : مراكز تربيت معلم رشته هاي آموزش ابتداي

کتاب ‏روش تدريس تربيت بدني در مدارس ابتدايي : مراكز تربيت معلم رشته هاي آموزش ابتدايي و تربيت بدنينویسنده ‏وزارت آموزش و پرورش . دفتر تحقيقات و برنامه ريزي درسي در انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،دفتر تحقيقات و برنامه ريزي درسي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۰ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،دفتر تحقيقات و برنامه ريزي درسي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏وزارت آموزش و پرورش . دفتر تحقيقات و برنامه ريزي درسي

عنوان : ‏روش تدريس تربيت بدني در مدارس ابتدايي : مراكز تربيت معلم رشته هاي آموزش ابتدايي و تربيت بدني

‏رديف : ‏۱۵۵۱

کتاب ‏روش تدريس تربيت بدني در مدارس ابتدايي و تربيت بدني : مراكز تربيت معلم ،رشته هاي آموزش ابتدايي و تربيت بدني ‏- انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۰ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏روش تدريس تربيت بدني در مدارس ابتدايي و تربيت بدني : مراكز تربيت معلم ،رشته هاي آموزش ابتدايي و تربيت بدني

‏رديف : ‏۱۵۵۲

کتاب ‏روش تدريس تربيت بدني در مدارس راهنمايي ‏ترجمه و تاليف عليرضا پويان فرد انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۲۸۴ ]ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تاليف عليرضا پويان فرد

عنوان : ‏روش تدريس تربيت بدني در مدارس راهنمايي

‏رديف : ‏۱۵۵۳

کتاب ‏روش تدريس تربيت بدني در مدارس راهنمايي ‏ترجمه و تاليف عليرضا پويان فرد انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ، اداره كل تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۲۸۴ ]ص :. جدول ، نمودار

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ، اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تاليف عليرضا پويان فرد

عنوان : ‏روش تدريس تربيت بدني در مدارس راهنمايي

‏رديف : ‏۱۵۵۴

کتاب ‏روش تدريس دووميداني ‏- انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۴۸ ص :. مصور

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏روش تدريس دووميداني

‏رديف : ‏۱۵۵۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz