کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏سازمان و مديريت : سيستم و رفتار سازماني از ‏نويسنده علي محمد اقتداي+‏مول

کتاب ‏سازمان و مديريت : سيستم و رفتار سازمانينویسنده ‏نويسنده علي محمد اقتداي در انتشارات ‏مولوي ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۵]،۲۸۶ ص :. نمودار

ناشر : ‏مولوي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نويسنده علي محمد اقتداي

عنوان : ‏سازمان و مديريت : سيستم و رفتار سازماني

‏رديف : ‏۱۶۴۶

کتاب ‏سالشمار تاريخ سينماي ايرن : تير ۱۲۷۹ – شهريور ۱۳۷۹ ‏- انتشارات ‏قطره ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۳۶ ص

ناشر : ‏قطره

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏سالشمار تاريخ سينماي ايرن : تير ۱۲۷۹ – شهريور ۱۳۷۹

‏رديف : ‏۱۶۴۷

کتاب ‏سالشمار تاريخ سينماي ايرن : تير ۱۲۷۹ – شهريور ۱۳۷۹ ‏- انتشارات ‏قطره ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۳۶ ص

ناشر : ‏قطره

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏سالشمار تاريخ سينماي ايرن : تير ۱۲۷۹ – شهريور ۱۳۷۹

‏رديف : ‏۱۶۴۸

کتاب ‏سالنامه آماري ۱۳۷۷ ‏- انتشارات ‏سازمان تربيت بدني . اداره كل تربيت بدني استان تهران . اداره ورزش بانوان استان تهران ‏تهران

صفحه شمار : ‏چهار،۳۹۳ ص :. جدول

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني . اداره كل تربيت بدني استان تهران . اداره ورزش بانوان استان تهران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏سالنامه آماري ۱۳۷۷

‏رديف : ‏۱۶۴۹

کتاب ‏سالنامه آماري ۱۳۷۸ ‏- انتشارات ‏سازمان تربيت بدني ،معاونت ورزشي بانوان ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏چهار،۲۹۱ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني ،معاونت ورزشي بانوان

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏سالنامه آماري ۱۳۷۸

‏رديف : ‏۱۶۵۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz