کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏سلطان العارفين بايزيد بسطامي عارف بزرگ قرن دوم و سوم هجري از ‏تاليف عبد

کتاب ‏سلطان العارفين بايزيد بسطامي عارف بزرگ قرن دوم و سوم هجرينویسنده ‏تاليف عبدالرفيع حقيقت رفيع در انتشارات ‏بهجت ‏تهران

صفحه شمار : ‏هفت ،۴۹۹ ص :. مصور،نمونه

ناشر : ‏بهجت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف عبدالرفيع حقيقت رفيع

عنوان : ‏سلطان العارفين بايزيد بسطامي عارف بزرگ قرن دوم و سوم هجري

‏رديف : ‏۱۶۸۱

کتاب ‏سنجش قواي جسماني : سرعت ،قدرت ،استقامت ‏- انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۲ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏سنجش قواي جسماني : سرعت ،قدرت ،استقامت

‏رديف : ‏۱۶۸۲

کتاب ‏سنجش قواي جسماني : سرعت ، قدرت ، استقامت ‏- انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ، اداره كل تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۲ ص :. مصور، جدول

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ، اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏سنجش قواي جسماني : سرعت ، قدرت ، استقامت

‏رديف : ‏۱۶۸۳

کتاب ‏سنجش و ارزشيابي درس تربيت بدني در مدارس استان مازندران ‏- انتشارات ‏سازمان تربيت بدني اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران ‏مازندران

صفحه شمار : ‏۷۱ ص :. مصور،جددول

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران

محل نشر : ‏مازندران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏سنجش و ارزشيابي درس تربيت بدني در مدارس استان مازندران

‏رديف : ‏۱۶۸۴

کتاب ‏سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني ‏تهيه و تاليف بيان سلطاني هفشجاني انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،معاونت پرورشي استان چهارمحال بختياري ‏[شهركرد]

صفحه شمار : ‏[۱۴۶ ]ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،معاونت پرورشي استان چهارمحال بختياري

محل نشر : ‏[شهركرد]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه و تاليف بيان سلطاني هفشجاني

عنوان : ‏سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني

‏رديف : ‏۱۶۸۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz