کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏عملكرد سازمان تربيت بدني ۱۳۷۰+‏دفتر تحقيقات و آموزش ،معاونت فرهنگي و

کتاب ‏عملكرد سازمان تربيت بدني ۱۳۷۰نویسنده ‏- در انتشارات ‏دفتر تحقيقات و آموزش ،معاونت فرهنگي و آموزشي ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏ج :. جدول

ناشر : ‏دفتر تحقيقات و آموزش ،معاونت فرهنگي و آموزشي

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏عملكرد سازمان تربيت بدني ۱۳۷۰

‏رديف : ‏۱۸۴۶

کتاب ‏عملكرد كميته بهره وري سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران به انضمام برنامه تفضيلي كميته بهره وري در… ‏تهيه و تنطيم فاطمه پاداش ستوده انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،دفتر تحقيقات و امور فرهنگي تربيت بدني : علم و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۸۸ ص.

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،دفتر تحقيقات و امور فرهنگي تربيت بدني : علم و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه و تنطيم فاطمه پاداش ستوده

عنوان : ‏عملكرد كميته بهره وري سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران به انضمام برنامه تفضيلي كميته بهره وري در…

‏رديف : ‏۱۸۴۷

کتاب ‏عملكرد كميته ملي المپيك :مهر ۱۳۷۱ تا مهر ۱۳۷۵ ‏- انتشارات ‏انتشارات كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۸ص :. جدول

ناشر : ‏انتشارات كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏عملكرد كميته ملي المپيك :مهر ۱۳۷۱ تا مهر ۱۳۷۵

‏رديف : ‏۱۸۴۸

کتاب ‏عملكرد كميته ملي المپيك :مهر ۱۳۷۱ تا مهر ۱۳۷۵ ‏- انتشارات ‏انتشارات كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۸ص :. جدول

ناشر : ‏انتشارات كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏عملكرد كميته ملي المپيك :مهر ۱۳۷۱ تا مهر ۱۳۷۵

‏رديف : ‏۱۸۴۹

کتاب ‏عملكرد ورزش بانوان در نظام جمهوري اسلامي : ۱۳۶۵- ۱۳۷۵ ‏گردآوري و تنظيم : معاونت ورزش بانوان سازمان تربيت بدني انتشارات ‏سازمان تربيت بدني ، معاونت ورزش بانوان ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۷ص :. جدول ، نمودار

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني ، معاونت ورزش بانوان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏گردآوري و تنظيم : معاونت ورزش بانوان سازمان تربيت بدني

عنوان : ‏عملكرد ورزش بانوان در نظام جمهوري اسلامي : ۱۳۶۵- ۱۳۷۵

‏رديف : ‏۱۸۵۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz