کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فتنه تركان خاتون : زني كه بخگهايي از تاريخ ايران را به رنگ خون ورق رد

کتاب ‏فتنه تركان خاتون : زني كه بخگهايي از تاريخ ايران را به رنگ خون ورق ردنویسنده ‏نوشته منوچهر مطيعي در انتشارات ‏راستي نو ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۹۴ ص.

ناشر : ‏راستي نو

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نوشته منوچهر مطيعي

عنوان : ‏فتنه تركان خاتون : زني كه بخگهايي از تاريخ ايران را به رنگ خون ورق رد

‏رديف : ‏۱۸۶۶

کتاب ‏فتوت نامه : تاريخ،آيين ،آداب و رسوم ،به انضخام رساله فتوتيه ‏تاليف،تصحيح و تحشيه محمد رياض انتشارات ‏اساطير ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۲۴ ص.

ناشر : ‏اساطير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف،تصحيح و تحشيه محمد رياض

عنوان : ‏فتوت نامه : تاريخ،آيين ،آداب و رسوم ،به انضخام رساله فتوتيه

‏رديف : ‏۱۸۶۷

کتاب ‏فتوت نامه ها و رسايل خاكساريه سي رساله ‏مقدمه ،تصحيح و توضيح مهران افشاري انتشارات ‏پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ‏تهران

صفحه شمار : ‏هفتاد و نه ،۳۸۰ ص.

ناشر : ‏پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مقدمه ،تصحيح و توضيح مهران افشاري

عنوان : ‏فتوت نامه ها و رسايل خاكساريه سي رساله

‏رديف : ‏۱۸۶۸

کتاب ‏فدراسيون بين المللي دووميداني آماتوري : ت ۱۹۹۳-۱۹۹۲ ‏- انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۷۸ ص

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه كميته ملي المپيك،واحد آموزش و پژوهش

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏فدراسيون بين المللي دووميداني آماتوري : ت ۱۹۹۳-۱۹۹۲

‏رديف : ‏۱۸۶۹

کتاب ‏فراتر از پيروزي : حكمت هاي جاويدان مربيان بزرگ ‏نويسنده گري والتون انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ، موسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۲۱ ص :. مصور، جدول

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ، موسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم رحمت الله صديق سروستاني

نام پديد آورنده : ‏نويسنده گري والتون

عنوان : ‏فراتر از پيروزي : حكمت هاي جاويدان مربيان بزرگ

‏رديف : ‏۱۸۷۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz