کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فرهنگ اصطلاحات فارسي به انگليسي از ‏تاليف سيف غفاري+‏پيكان

کتاب ‏فرهنگ اصطلاحات فارسي به انگليسينویسنده ‏تاليف سيف غفاري در انتشارات ‏پيكان ‏تهران

صفحه شمار : ‏هشت ،۴۵۲ ص.

ناشر : ‏پيكان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف سيف غفاري

عنوان : ‏فرهنگ اصطلاحات فارسي به انگليسي

‏رديف : ‏۱۸۹۱

کتاب ‏فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعي : انگليسي – فارسي ‏گردآوري و تدوين ماري بريجانيان ،طيبه بيگم رييسي انتشارات ‏پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ‏تهران

صفحه شمار : ‏سي ،[۹۶۹]ص

ناشر : ‏پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏گردآوري و تدوين ماري بريجانيان ،طيبه بيگم رييسي

عنوان : ‏فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعي : انگليسي – فارسي

‏رديف : ‏۱۸۹۲

کتاب ‏فرهنگ اصطلاحات فن آوري خمير و كاغذ ‏تتليف احمد ميرشكرايي انتشارات ‏آييژ ‏تهران

صفحه شمار : ‏د،۴۲۰ ص.

ناشر : ‏آييژ

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تتليف احمد ميرشكرايي

عنوان : ‏فرهنگ اصطلاحات فن آوري خمير و كاغذ

‏رديف : ‏۱۸۹۳

کتاب ‏فرهنگ اصطلاحات كاربردي راهنما :فارسي – انگليسي ‏تاليف عبدالله قنبري انتشارات ‏رهنما ‏تهران

صفحه شمار : ‏۹۰۸ ص

ناشر : ‏رهنما

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف عبدالله قنبري

عنوان : ‏فرهنگ اصطلاحات كاربردي راهنما :فارسي – انگليسي

‏رديف : ‏۱۸۹۴

کتاب ‏فرهنگ اصطلاحات كاربردي رهنما فارسي – انگليسي ‏تاليف عبدالله قنبري انتشارات ‏رهنما ‏تهران

صفحه شمار : ‏۹۰۸ ص.

ناشر : ‏رهنما

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف عبدالله قنبري

عنوان : ‏فرهنگ اصطلاحات كاربردي رهنما فارسي – انگليسي

‏رديف : ‏۱۸۹۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz