کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فرهنگ انگليسي – فارسي : تربيت بدني و علوم ورزشي از ‏تاليف محمدرضا رضايي

کتاب ‏فرهنگ انگليسي – فارسي : تربيت بدني و علوم ورزشينویسنده ‏تاليف محمدرضا رضايي پور در انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۲۳۳ ]ص.

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمدرضا رضايي پور

عنوان : ‏فرهنگ انگليسي – فارسي : تربيت بدني و علوم ورزشي

‏رديف : ‏۱۹۰۱

کتاب ‏فرهنگ انگليسي – فارسي : تربيت بدني و علوم ورزشي ‏تاليف محمدرضا رضايي پور انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۲۳۳ ]ص.

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمدرضا رضايي پور

عنوان : ‏فرهنگ انگليسي – فارسي : تربيت بدني و علوم ورزشي

‏رديف : ‏۱۹۰۲

کتاب ‏فرهنگ انگليسي – فارسي تربيت بدني و علوم ورزشي ‏تاليف محمدرضا رضايي پور انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏ 467ص.

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمدرضا رضايي پور

عنوان : ‏فرهنگ انگليسي – فارسي تربيت بدني و علوم ورزشي

‏رديف : ‏۱۹۰۳

کتاب ‏فرهنگ ايتاليايي فارسي ‏تاليف رزاماريا گريفونه آزمون ،مهوش حميدي نظامي ،نصرالله نيك بين انتشارات ‏اشراقي ‏تهران

صفحه شمار : ‏ده ،۶۲۹ ص.

ناشر : ‏اشراقي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف رزاماريا گريفونه آزمون ،مهوش حميدي نظامي ،نصرالله نيك بين

عنوان : ‏فرهنگ ايتاليايي فارسي

‏رديف : ‏۱۹۰۴

کتاب ‏فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي ‏نوشته غلامعلي حداد عادل انتشارات ‏سروش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۶ ص :. مصور

ناشر : ‏سروش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نوشته غلامعلي حداد عادل

عنوان : ‏فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي

‏رديف : ‏۱۹۰۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz