کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فرهنگ روسي بفارسي از ‏تاليف ر .گالونف+‏گوتنبرگ

کتاب ‏فرهنگ روسي بفارسينویسنده ‏تاليف ر .گالونف در انتشارات ‏گوتنبرگ ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۵۸۸ ]ص.

ناشر : ‏گوتنبرگ

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف ر .گالونف

عنوان : ‏فرهنگ روسي بفارسي

‏رديف : ‏۱۹۵۶

کتاب ‏فرهنگ روسي به فارسي : حاوي ۳۶۰۰۰۰ كلمه ،به ضميمه اطلاعات مختصري از مقايسه قواعد دستور زبان روسي و فارسي ‏تاليف اي ك اوفچينيكووا،ح . فروغيان ،ش . بديع انتشارات ‏گوتنبرگ ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۰۹۱ ص.

ناشر : ‏گوتنبرگ

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف اي ك اوفچينيكووا،ح . فروغيان ،ش . بديع

عنوان : ‏فرهنگ روسي به فارسي : حاوي ۳۶۰۰۰۰ كلمه ،به ضميمه اطلاعات مختصري از مقايسه قواعد دستور زبان روسي و فارسي

‏رديف : ‏۱۹۵۷

کتاب ‏فرهنگ زبانشناسي و علوم رفتاري وابسته ‏تاليف محمدعلي ترابي انتشارات ‏جامعه پژوه ،دانيال ‏تبريز

صفحه شمار : ‏شانزده ، 454ص.

ناشر : ‏جامعه پژوه ،دانيال

محل نشر : ‏تبريز

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمدعلي ترابي

عنوان : ‏فرهنگ زبانشناسي و علوم رفتاري وابسته

‏رديف : ‏۱۹۵۸

کتاب ‏فرهنگ زنان پژوهشگر در علوم انساني ‏به كوشش رويا صدر انتشارات ‏برگ زيتون ‏تهران

صفحه شمار : ‏شانزده ،۵۱۴ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏برگ زيتون

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏به كوشش رويا صدر

عنوان : ‏فرهنگ زنان پژوهشگر در علوم انساني

‏رديف : ‏۱۹۵۹

کتاب ‏فرهنگ زيست شناسي ‏بزرگمهر وزيري انتشارات ‏اميركبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ج.

ناشر : ‏اميركبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏بزرگمهر وزيري

عنوان : ‏فرهنگ زيست شناسي

‏رديف : ‏۱۹۶۰

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz