کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فرهنگ علومم مهندسي انگليسي- فارسي دوجلدي: شامل ۵۵،۸۳۷مدخل انگليسي و م

کتاب ‏فرهنگ علومم مهندسي انگليسي- فارسي دوجلدي: شامل ۵۵،۸۳۷مدخل انگليسي و مشتمل بر بيش از ۲۵۰۰۰۰واژگان ،معاني و تعاريف فارسي و انگليسينویسنده ‏تاليف محمد فلاحي مقيمي در انتشارات ‏دانشگاه علم و صنعت ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ج.

ناشر : ‏دانشگاه علم و صنعت ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمد فلاحي مقيمي

عنوان : ‏فرهنگ علومم مهندسي انگليسي- فارسي دوجلدي: شامل ۵۵،۸۳۷مدخل انگليسي و مشتمل بر بيش از ۲۵۰۰۰۰واژگان ،معاني و تعاريف فارسي و انگليسي

‏رديف : ‏۱۹۷۶

کتاب ‏فرهنگ عميد :شامل واژه هاي فارسي و لغات عربي مصطلح در زبان فارسي ‏تاليف حسن عميد انتشارات ‏امير كبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳ج :. مصور،جدول

ناشر : ‏امير كبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف حسن عميد

عنوان : ‏فرهنگ عميد :شامل واژه هاي فارسي و لغات عربي مصطلح در زبان فارسي

‏رديف : ‏۱۹۷۷

کتاب ‏فرهنگ عميد :شامل واژه هاي فارسي و لغات عربي مصطلح در زبان فارسي ‏تاليف حسن عميد انتشارات ‏امير كبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳ج :. مصور، جدول

ناشر : ‏امير كبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف حسن عميد

عنوان : ‏فرهنگ عميد :شامل واژه هاي فارسي و لغات عربي مصطلح در زبان فارسي

‏رديف : ‏۱۹۷۸

کتاب ‏فرهنگ عوام يا تفسير امثال و اصطلاحات زبان پارسي ‏گردآورنده اميرقلي اميني انتشارات ‏دانشگاه اصفهان ‏اصفهان

صفحه شمار : ‏۸۹۶ص

ناشر : ‏دانشگاه اصفهان

محل نشر : ‏اصفهان

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏گردآورنده اميرقلي اميني

عنوان : ‏فرهنگ عوام يا تفسير امثال و اصطلاحات زبان پارسي

‏رديف : ‏۱۹۷۹

کتاب ‏فرهنگ فارسي امروز ‏غلامحسين صدري افشار،نسرين حكمي ،نسترن حكمي انتشارات ‏موسسه نشر كلمه ‏تهران

صفحه شمار : ‏بيست ،۱۲۴۰ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏موسسه نشر كلمه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏غلامحسين صدري افشار،نسرين حكمي ،نسترن حكمي

عنوان : ‏فرهنگ فارسي امروز

‏رديف : ‏۱۹۸۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz