کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فرهنگ فشرده ي پزشكي آكسفورد از ‏مترجم مصطفي مفيدي ف ويراستار احمد منصوري

کتاب ‏فرهنگ فشرده ي پزشكي آكسفوردنویسنده ‏مترجم مصطفي مفيدي ف ويراستار احمد منصوري ،دلارام آرين در انتشارات ‏فرهنگان ‏تهران

صفحه شمار : ‏ده ،،۹۸۴83ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏فرهنگان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مترجم مصطفي مفيدي ف ويراستار احمد منصوري ،دلارام آرين

عنوان : ‏فرهنگ فشرده ي پزشكي آكسفورد

‏رديف : ‏۱۹۹۶

کتاب ‏فرهنگ كاربردي صنعت بيمه ‏تاليف قادر كريمي راد انتشارات ‏گلباد ‏تبريز

صفحه شمار : ‏،۸۸ 89ص.

ناشر : ‏گلباد

محل نشر : ‏تبريز

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف قادر كريمي راد

عنوان : ‏فرهنگ كاربردي صنعت بيمه

‏رديف : ‏۱۹۹۷

کتاب ‏فرهنگ كامل جديد انگليسي فارسي ‏تاليف عباس آريانپور كاشاني انتشارات ‏اميركبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج

ناشر : ‏اميركبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف عباس آريانپور كاشاني

عنوان : ‏فرهنگ كامل جديد انگليسي فارسي

‏رديف : ‏۱۹۹۸

کتاب ‏فرهنگ كامل جديد انگليسي فارسي ‏تاليف عباس آريانپور كاشاني انتشارات ‏اميركبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج

ناشر : ‏اميركبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف عباس آريانپور كاشاني

عنوان : ‏فرهنگ كامل جديد انگليسي فارسي

‏رديف : ‏۱۹۹۹

کتاب ‏فرهنگ كامل جديد انگليسي فارسي ‏تاليف عباس آريانپور كاشاني انتشارات ‏اميركبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج

ناشر : ‏اميركبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف عباس آريانپور كاشاني

عنوان : ‏فرهنگ كامل جديد انگليسي فارسي

‏رديف : ‏۲۰۰۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz