کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فرهنگ كامل جديد انگليسي فارسي از ‏تاليف عباس آريانپور كاشان

کتاب ‏فرهنگ كامل جديد انگليسي فارسينویسنده ‏تاليف عباس آريانپور كاشاني در انتشارات ‏اميركبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج

ناشر : ‏اميركبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف عباس آريانپور كاشاني

عنوان : ‏فرهنگ كامل جديد انگليسي فارسي

‏رديف : ‏۲۰۰۱

کتاب ‏فرهنگ كامل جديد انگليسي فارسي ‏تاليف عباس آريانپور كاشاني انتشارات ‏اميركبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج

ناشر : ‏اميركبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف عباس آريانپور كاشاني

عنوان : ‏فرهنگ كامل جديد انگليسي فارسي

‏رديف : ‏۲۰۰۲

کتاب ‏فرهنگ كامل جديد فارسي – فرانسه ‏تاليف :مرتضي معلم انتشارات ‏اميركبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۸۶۶ ص

ناشر : ‏اميركبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف :مرتضي معلم

عنوان : ‏فرهنگ كامل جديد فارسي – فرانسه

‏رديف : ‏۲۰۰۳

کتاب ‏فرهنگ كامل مكمل هاي غذايي ورزشي يونيورسال ‏- انتشارات ‏علم و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۹۶ ص. ،ج. ۴ : مصور،جدول

ناشر : ‏علم و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه پژمان محمدعلي نژاد

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏فرهنگ كامل مكمل هاي غذايي ورزشي يونيورسال

‏رديف : ‏۲۰۰۴

کتاب ‏فرهنگ كامل نامه نگاري و بازرگاني : فارسي – انگليسي و انگليسي – فارسي ‏ترجمه و تاليف احمد حسين مديري انتشارات ‏اميركبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۹۸ص

ناشر : ‏اميركبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تاليف احمد حسين مديري

عنوان : ‏فرهنگ كامل نامه نگاري و بازرگاني : فارسي – انگليسي و انگليسي – فارسي

‏رديف : ‏۲۰۰۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz