کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فيزيولوژي ورزش از ‏آرتور گايتون+‏سازمان تربيت بدني ،معاونت

کتاب ‏فيزيولوژي ورزشنویسنده ‏آرتور گايتون در انتشارات ‏سازمان تربيت بدني ،معاونت امور فرهنگي و آموزشي ،دفتر تحقيقات و آموزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶۳ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني ،معاونت امور فرهنگي و آموزشي ،دفتر تحقيقات و آموزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه كاظم واعظ موسوي

نام پديد آورنده : ‏آرتور گايتون

عنوان : ‏فيزيولوژي ورزش

‏رديف : ‏۲۱۳۱

کتاب ‏فيزيولوژي ورزش ‏نويسنده ادوارد ل . فوكس انتشارات ‏غلامرضا مجلسي و حميدرضا مجلسي ‏تهران

صفحه شمار : ‏و،۳۶۸ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏غلامرضا مجلسي و حميدرضا مجلسي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه غلامرضا مجلسي ،حميدرضا مجلسي

نام پديد آورنده : ‏نويسنده ادوارد ل . فوكس

عنوان : ‏فيزيولوژي ورزش

‏رديف : ‏۲۱۳۲

کتاب ‏فيزيولوژي ورزش ‏تاليف فاكس و ماتيوس انتشارات ‏دانشگاه تهران ‏-

صفحه شمار : ‏۲ ج :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏دانشگاه تهران

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏ترجمه اصغر خالدان

نام پديد آورنده : ‏تاليف فاكس و ماتيوس

عنوان : ‏فيزيولوژي ورزش

‏رديف : ‏۲۱۳۳

کتاب ‏فيزيولوژي ورزش ‏تاليف فاكس و ماتيوس انتشارات ‏دانشگاه تهران ‏-

صفحه شمار : ‏۲ ج :. مصور، جدول ، نمودار

ناشر : ‏دانشگاه تهران

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏ترجمه اصغر خالدان

نام پديد آورنده : ‏تاليف فاكس و ماتيوس

عنوان : ‏فيزيولوژي ورزش

‏رديف : ‏۲۱۳۴

کتاب ‏فيزيولوژي ورزش ‏تاليف فاكس و ماتيوس انتشارات ‏دانشگاه تهران ‏-

صفحه شمار : ‏۲ ج :. مصور، جدول ، نمودار

ناشر : ‏دانشگاه تهران

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏ترجمه اصغر خالدان

نام پديد آورنده : ‏تاليف فاكس و ماتيوس

عنوان : ‏فيزيولوژي ورزش

‏رديف : ‏۲۱۳۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz