کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فيزيولوژي ورزش : راهنماي مربيان از ‏تاليف برايان شاركي+‏وزارت

کتاب ‏فيزيولوژي ورزش : راهنماي مربياننویسنده ‏تاليف برايان شاركي در انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۳۶ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه فرهاد رحماني نيا

نام پديد آورنده : ‏تاليف برايان شاركي

عنوان : ‏فيزيولوژي ورزش : راهنماي مربيان

‏رديف : ‏۲۱۴۱

کتاب ‏فيزيولوژي ورزش : راهنماي مربيان ‏تاليف برايان شاركي انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ، اداره كل تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۳۶ص :. مصور، جدول

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ، اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه فرهاد رحماني نيا

نام پديد آورنده : ‏تاليف برايان شاركي

عنوان : ‏فيزيولوژي ورزش : راهنماي مربيان

‏رديف : ‏۲۱۴۲

کتاب ‏فيزيولوژي ورزشي ‏تاليف لاري شي ور انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،دفتر تحقيقات و آموزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۵۳ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،دفتر تحقيقات و آموزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه خسرو ابراهيم

نام پديد آورنده : ‏تاليف لاري شي ور

عنوان : ‏فيزيولوژي ورزشي

‏رديف : ‏۲۱۴۳

کتاب ‏فيزيولوژي ورزشي ‏ويليام دي . مك آردل ،فرانك آي . كچ ،ويكتور ال . كچ انتشارات ‏سازمان مطالعه و تدوين كتبي علوم انساني دانشگاه ها سمت ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏سازمان مطالعه و تدوين كتبي علوم انساني دانشگاه ها سمت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه اصغر خالدان

نام پديد آورنده : ‏ويليام دي . مك آردل ،فرانك آي . كچ ،ويكتور ال . كچ

عنوان : ‏فيزيولوژي ورزشي

‏رديف : ‏۲۱۴۴

کتاب ‏فيزيولوژي ورزشي دوران رشد ‏تاليف تامس دبليو .رولند انتشارات ‏دانش افروز ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۵۵ ص :. جدول

ناشر : ‏دانش افروز

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه عباس علي گاييني : به سفارش پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

نام پديد آورنده : ‏تاليف تامس دبليو .رولند

عنوان : ‏فيزيولوژي ورزشي دوران رشد

‏رديف : ‏۲۱۴۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz