کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فيزيولوژي پزشكي گايتون از ‏آرتور گايتون+‏موسسه فرهنگي انتشاراتي حيان

کتاب ‏فيزيولوژي پزشكي گايتوننویسنده ‏آرتور گايتون در انتشارات ‏موسسه فرهنگي انتشاراتي حيان ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸ ج.

ناشر : ‏موسسه فرهنگي انتشاراتي حيان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه شهربانو عريان ،شهرام نوروزي

نام پديد آورنده : ‏آرتور گايتون

عنوان : ‏فيزيولوژي پزشكي گايتون

‏رديف : ‏۲۱۲۶

کتاب ‏فيزيولوژي كاربردي فوتبال با تاكيد بر آمادگي جسماني ،آزمونهاي مربوطه و تغذيه ‏- انتشارات ‏يزداني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۵ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏يزداني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏فيزيولوژي كاربردي فوتبال با تاكيد بر آمادگي جسماني ،آزمونهاي مربوطه و تغذيه

‏رديف : ‏۲۱۲۷

کتاب ‏فيزيولوژي كاربردي فوتبال با تاكيد بر آمادگي جسماني ، آزمونهاي مربوطه و تغذيه ‏- انتشارات ‏يزداني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۵ ص :. مصور، جدول ، نمودار

ناشر : ‏يزداني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏فيزيولوژي كاربردي فوتبال با تاكيد بر آمادگي جسماني ، آزمونهاي مربوطه و تغذيه

‏رديف : ‏۲۱۲۸

کتاب ‏فيزيولوژي گايتون ‏[آرتور گايتون] انتشارات ‏موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده ، نشر طبيب ‏-

صفحه شمار : ‏۲ج :. مصور، جدول ، نمودار

ناشر : ‏موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده ، نشر طبيب

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏ترجمه احمدرضا نياوراني

نام پديد آورنده : ‏[آرتور گايتون]

عنوان : ‏فيزيولوژي گايتون

‏رديف : ‏۲۱۲۹

کتاب ‏فيزيولوژي گايتون ‏[آرتور گايتون] انتشارات ‏موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده ،نشر طبيب ‏-

صفحه شمار : ‏۲ج :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده ،نشر طبيب

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏ترجمه احمدرضا نياوراني

نام پديد آورنده : ‏[آرتور گايتون]

عنوان : ‏فيزيولوژي گايتون

‏رديف : ‏۲۱۳۰

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz