کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏كلاه پوستي قصه هايي از كشور تركمنستان از ‏نوشته خوجه مراد قوچ مرادف+‏حوزه ه

کتاب ‏كلاه پوستي قصه هايي از كشور تركمنستان نویسنده ‏نوشته خوجه مراد قوچ مرادف در انتشارات ‏حوزه هنري ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸۶ ص :. مصور

ناشر : ‏حوزه هنري

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه عبدالصالح پاك،تنقر قلي يلقي

نام پديد آورنده : ‏نوشته خوجه مراد قوچ مرادف

عنوان : ‏كلاه پوستي قصه هايي از كشور تركمنستان

‏رديف : ‏۲۳۰۶

کتاب ‏كلاه گوشه نوشين روان مغ ‏تاليف باستاني پاريزي انتشارات ‏نشر علي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۰۱ ص.

ناشر : ‏نشر علي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف باستاني پاريزي

عنوان : ‏كلاه گوشه نوشين روان مغ

‏رديف : ‏۲۳۰۷

کتاب ‏كليات تربيت بدني در مدارس ‏تاليف محمود ذكايي ،محمد نبوي انتشارات ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ‏تهران

صفحه شمار : ‏دوازده ،۲۴۴ ص :. مصور

ناشر : ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمود ذكايي ،محمد نبوي

عنوان : ‏كليات تربيت بدني در مدارس

‏رديف : ‏۲۳۰۸

کتاب ‏كليات تربيت بدني در مدارس ‏تاليف محمود ذكايي ، محمد نبوي انتشارات ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ‏تهران

صفحه شمار : ‏دوازده ، ۲۴۴ ص :. مصور

ناشر : ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمود ذكايي ، محمد نبوي

عنوان : ‏كليات تربيت بدني در مدارس

‏رديف : ‏۲۳۰۹

کتاب ‏كليات تمرينات اصلاحي : تمرينات قدرتي ،زنجيره حركتي بسته حس عمقي ،استقامتي ،تنفسي ،كشتي وPNF ‏تاليف و ترجمه يحيي سخنگويي انتشارات ‏راد نو انديش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۹۶ ص :. مصور

ناشر : ‏راد نو انديش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف و ترجمه يحيي سخنگويي

عنوان : ‏كليات تمرينات اصلاحي : تمرينات قدرتي ،زنجيره حركتي بسته حس عمقي ،استقامتي ،تنفسي ،كشتي وPNF

‏رديف : ‏۲۳۱۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz