کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏كليات خدمات بهداشتي : درسنامه پزشكي پيشگيري و اجتماعي از ‏[مولفان جي. اي پار

کتاب ‏كليات خدمات بهداشتي : درسنامه پزشكي پيشگيري و اجتماعينویسنده ‏[مولفان جي. اي پارك،ك .پاركر] در انتشارات ‏سماط ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴ ج.

ناشر : ‏سماط

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏برگردان حسين شجاعي تهراني فبا نظر حسين ملك افضلي

نام پديد آورنده : ‏[مولفان جي. اي پارك،ك .پاركر]

عنوان : ‏كليات خدمات بهداشتي : درسنامه پزشكي پيشگيري و اجتماعي

‏رديف : ‏۲۳۱۱

کتاب ‏كليات سعدي ‏محمدعلي فروغي انتشارات ‏اقبال ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۹۳۱؟]ص

ناشر : ‏اقبال

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مقدمه از عباس اقبال

نام پديد آورنده : ‏محمدعلي فروغي

عنوان : ‏كليات سعدي

‏رديف : ‏۲۳۱۲

کتاب ‏كليات مفاتيح الجنان ‏تاليف عباس قمي انتشارات ‏پيروز ‏تهران

صفحه شمار : ‏ط،۱۳۲۷ ص

ناشر : ‏پيروز

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه شيرازي

نام پديد آورنده : ‏تاليف عباس قمي

عنوان : ‏كليات مفاتيح الجنان

‏رديف : ‏۲۳۱۳

کتاب ‏كليات مفاتيح الجنان : درشت خط با ترجمه فارسي ‏تاليف عباس قمي انتشارات ‏هاتف ‏مشهد

صفحه شمار : ‏چهارده ،۱۱۱۷ص

ناشر : ‏هاتف

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف عباس قمي

عنوان : ‏كليات مفاتيح الجنان : درشت خط با ترجمه فارسي

‏رديف : ‏۲۳۱۴

کتاب ‏كلياتي از روش تدريس تربيت بدني در مدارس ابتدايي ‏- انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ،واحد تحقيق و پژوهش ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج :. مصور،جدول

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ،واحد تحقيق و پژوهش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏كلياتي از روش تدريس تربيت بدني در مدارس ابتدايي

‏رديف : ‏۲۳۱۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz