کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏مديريت ورزشي : راهنماي مربيان ورزش از ‏تاليف لاري ام . ليث+‏اداره كل ت

کتاب ‏مديريت ورزشي : راهنماي مربيان ورزشنویسنده ‏تاليف لاري ام . ليث در انتشارات ‏اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۷۲ص :. مصور

ناشر : ‏اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه ابوالقاسم دباغان

نام پديد آورنده : ‏تاليف لاري ام . ليث

عنوان : ‏مديريت ورزشي : راهنماي مربيان ورزش

‏رديف : ‏۲۶۰۱

کتاب ‏مديريت ورزشي : راهنماي مربيان ورزش ‏تاليف لاري ام . ليث انتشارات ‏اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۷۲ص :. مصور

ناشر : ‏اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه ابوالقاسم دباغان

نام پديد آورنده : ‏تاليف لاري ام . ليث

عنوان : ‏مديريت ورزشي : راهنماي مربيان ورزش

‏رديف : ‏۲۶۰۲

کتاب ‏مديريت و رهبري تيمهاي ورزشي ‏مسعود انصاري فر انتشارات ‏چهارباغ ‏اصفهان

صفحه شمار : ‏۱۲۰ ص

ناشر : ‏چهارباغ

محل نشر : ‏اصفهان

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مسعود انصاري فر

عنوان : ‏مديريت و رهبري تيمهاي ورزشي

‏رديف : ‏۲۶۰۳

کتاب ‏مديريت و رهبري در ورزش ‏كميسيون المپيك سوليداريتي كميته بين المللي المپيك انتشارات ‏كميته ملي المپيك ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۸۵ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏كميته ملي المپيك

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه رحمت الله صديق سروستاني

نام پديد آورنده : ‏كميسيون المپيك سوليداريتي كميته بين المللي المپيك

عنوان : ‏مديريت و رهبري در ورزش

‏رديف : ‏۲۶۰۴

کتاب ‏مديريت و رهبري در ورزش ‏كميسيون المپيك سوليداريتي كميته بين المللي المپيك انتشارات ‏كميته ملي المپيك ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۸۵ ص :. مصور، جدول

ناشر : ‏كميته ملي المپيك

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه رحمت الله صديق سروستاني

نام پديد آورنده : ‏كميسيون المپيك سوليداريتي كميته بين المللي المپيك

عنوان : ‏مديريت و رهبري در ورزش

‏رديف : ‏۲۶۰۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz