کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏مفاهيم در حركت شناسي از ‏ديويد كامايون+‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي

کتاب ‏مفاهيم در حركت شناسينویسنده ‏ديويد كامايون در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۷۸ ص :. مصور

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مهدي نمازي زاده

نام پديد آورنده : ‏ديويد كامايون

عنوان : ‏مفاهيم در حركت شناسي

‏رديف : ‏۲۶۶۶

کتاب ‏مفاهيم در حركت شناسي ‏ديويد كامايون انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۷۸ ص :. مصور

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مهدي نمازي زاده

نام پديد آورنده : ‏ديويد كامايون

عنوان : ‏مفاهيم در حركت شناسي

‏رديف : ‏۲۶۶۷

کتاب ‏مقالات اولين همايش علمي ورزش و تربيت بدني نظامي ‏گردآوري گروه تربيت بدني و علوم ورزشي دانشكده علوم انساني دانشگاه امام حسين ع انتشارات ‏دانشگاه امام حسين ع ،موسسه چاپ و انتشارات ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۵۱ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏دانشگاه امام حسين ع ،موسسه چاپ و انتشارات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏گردآوري گروه تربيت بدني و علوم ورزشي دانشكده علوم انساني دانشگاه امام حسين ع

عنوان : ‏مقالات اولين همايش علمي ورزش و تربيت بدني نظامي

‏رديف : ‏۲۶۶۸

کتاب ‏مقالات نخستين همايش بين المللي علم و كشتي ‏- انتشارات ‏بام مهر پيشه ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۱۳۶ 10 ص :. جدول ، نمودار

ناشر : ‏بام مهر پيشه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏مقالات نخستين همايش بين المللي علم و كشتي

‏رديف : ‏۲۶۶۹

کتاب ‏مقالات نخستين همايش بين المللي علم و كشتي ‏- انتشارات ‏- ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۱۳۶ 10ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏-

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏مقالات نخستين همايش بين المللي علم و كشتي

‏رديف : ‏۲۶۷۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz