کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏مقدمه اي براحتمالات و آمار كاربردي در روان شناسي و علوم تربي

کتاب ‏مقدمه اي براحتمالات و آمار كاربردي در روان شناسي و علوم تربيتينویسنده ‏علي دلاور در انتشارات ‏رشد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶۷۸ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏رشد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏علي دلاور

عنوان : ‏مقدمه اي براحتمالات و آمار كاربردي در روان شناسي و علوم تربيتي

‏رديف : ‏۲۶۷۶

کتاب ‏مقدمه اي بر پزشكي ورزشي ‏مثلف فرشاد نجفي پور انتشارات ‏كلام حق ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۵۷ ص.

ناشر : ‏كلام حق

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مثلف فرشاد نجفي پور

عنوان : ‏مقدمه اي بر پزشكي ورزشي

‏رديف : ‏۲۶۷۷

کتاب ‏مقدمه اي بر جامعه شناسي خانواده ‏باقر ساروخاني انتشارات ‏سروش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۵۱ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏سروش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏باقر ساروخاني

عنوان : ‏مقدمه اي بر جامعه شناسي خانواده

‏رديف : ‏۲۶۷۸

کتاب ‏مقدمه اي بر رحمت خداوند ‏تاليف عليرضا صدرالديني انتشارات ‏موسسه خدمات فرهنگي رسا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۳۴ ص.

ناشر : ‏موسسه خدمات فرهنگي رسا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف عليرضا صدرالديني

عنوان : ‏مقدمه اي بر رحمت خداوند

‏رديف : ‏۲۶۷۹

کتاب ‏مقدمه اي برروش تحقيق در علوم اجتماعي ‏تاليف بهروز نبوي انتشارات ‏كتابخانه فروردين ‏تهران

صفحه شمار : ‏ش ،۲۲۲ ص :. نقشه ،جدول ،نمودار

ناشر : ‏كتابخانه فروردين

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف بهروز نبوي

عنوان : ‏مقدمه اي برروش تحقيق در علوم اجتماعي

‏رديف : ‏۲۶۸۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz