کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏نرمش هاي بعد از زايمان از ‏تتليف گرترود بهن+‏مدرسه عالي ورزش

کتاب ‏نرمش هاي بعد از زايماننویسنده ‏تتليف گرترود بهن در انتشارات ‏مدرسه عالي ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۳ ص :. مصور

ناشر : ‏مدرسه عالي ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه كريم سادات رضاعي

نام پديد آورنده : ‏تتليف گرترود بهن

عنوان : ‏نرمش هاي بعد از زايمان

‏رديف : ‏۲۷۵۶

کتاب ‏نرمشهاي ويژه رزمي ‏تتليف محمدرضا پوراصل انتشارات ‏محمدرضا پوراصل ‏تبريز

صفحه شمار : ‏۱۷۴ ص :. مصور

ناشر : ‏محمدرضا پوراصل

محل نشر : ‏تبريز

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تتليف محمدرضا پوراصل

عنوان : ‏نرمشهاي ويژه رزمي

‏رديف : ‏۲۷۵۷

کتاب ‏نشانه مولف فارسي : جدول سه رقمي مبتني بركاتر- سن بدن ‏تنظيم اميرمسعود نيكبخت جم انتشارات ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۲]،سي وچهار،۱۷۰ص.

ناشر : ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تنظيم اميرمسعود نيكبخت جم

عنوان : ‏نشانه مولف فارسي : جدول سه رقمي مبتني بركاتر- سن بدن

‏رديف : ‏۲۷۵۸

کتاب ‏نشانه ها :مجموعه نشانه هاي فرهنگي و تجارتي ‏مرتضي مميز انتشارات ‏شركت چهار رنگ ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۳۵ ص :. مصور

ناشر : ‏شركت چهار رنگ

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مرتضي مميز

عنوان : ‏نشانه ها :مجموعه نشانه هاي فرهنگي و تجارتي

‏رديف : ‏۲۷۵۹

کتاب ‏نشر الكترونيكي ‏تتليف محمود بابايي انتشارات ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۳۱ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تتليف محمود بابايي

عنوان : ‏نشر الكترونيكي

‏رديف : ‏۲۷۶۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz