کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏نگرشي بر ورزش ايران و ايران در بازيهاي آسيايي : ۱۹۸۲-۱۹۵۱ = ۱

کتاب ‏نگرشي بر ورزش ايران و ايران در بازيهاي آسيايي : ۱۹۸۲-۱۹۵۱ = ۱۳۶۱ – ۱۳۳۰ نویسنده ‏به كوشش رشيد بهنام فراز در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۸۰ ص :. مصور، جدول

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏به كوشش رشيد بهنام فراز

عنوان : ‏نگرشي بر ورزش ايران و ايران در بازيهاي آسيايي : ۱۹۸۲-۱۹۵۱ = ۱۳۶۱ – ۱۳۳۰

‏رديف : ‏۲۷۹۱

کتاب ‏نگرشي بر ورزش ايران و ايران در بازيهاي آسيايي : ۱۹۸۲-۱۹۵۱ = ۱۳۶۱ – ۱۳۳۰ ‏به كوشش رشيد بهنام فراز انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۸۰ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏به كوشش رشيد بهنام فراز

عنوان : ‏نگرشي بر ورزش ايران و ايران در بازيهاي آسيايي : ۱۹۸۲-۱۹۵۱ = ۱۳۶۱ – ۱۳۳۰

‏رديف : ‏۲۷۹۲

کتاب ‏نمادها و نشانه ها ‏مولف آلفرد هوهنه گر انتشارات ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۲۸۳]،مصور

ناشر : ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم علي صلح جو

نام پديد آورنده : ‏مولف آلفرد هوهنه گر

عنوان : ‏نمادها و نشانه ها

‏رديف : ‏۲۷۹۳

کتاب ‏نماگرهاي ورزش كشور:منتج از طرح سرشماري از كارگاههاي ورزشي كشورسال ۱۳۷۳و طرح آمارگيري از فعاليتهاي ورزشي داخل كشورسال ۱۱۱۱۱۱۳۷۴ ‏- انتشارات ‏مركزآمارايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏نه ،،۱۹ص:. جدول

ناشر : ‏مركزآمارايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏نماگرهاي ورزش كشور:منتج از طرح سرشماري از كارگاههاي ورزشي كشورسال ۱۳۷۳و طرح آمارگيري از فعاليتهاي ورزشي داخل كشورسال ۱۱۱۱۱۱۳۷۴

‏رديف : ‏۲۷۹۴

کتاب ‏نماي رشد اقتصادي و اجتماعي ايرانIranian Economic and Social Growth Curve = ‏- انتشارات ‏مركز مطالعه پيشرفتهاي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۱۳۲ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏مركز مطالعه پيشرفتهاي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏نماي رشد اقتصادي و اجتماعي ايرانIranian Economic and Social Growth Curve =

‏رديف : ‏۲۷۹۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz