کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏واژه نامه علوم مطبوعات و روزنامه نگاري از ‏تاليف عباسعلي مه

کتاب ‏واژه نامه علوم مطبوعات و روزنامه نگارينویسنده ‏تاليف عباسعلي مهاجري در انتشارات ‏دانشيار ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۲۴ 608ص.

ناشر : ‏دانشيار

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف عباسعلي مهاجري

عنوان : ‏واژه نامه علوم مطبوعات و روزنامه نگاري

‏رديف : ‏۲۸۴۶

کتاب ‏واژه نامه علوم و تكنولوژي انگليسي – فارسي ،فارسي – انگليسي ‏- انتشارات ‏مركزنشردانشگاهي ‏تهران

صفحه شمار : ‏سيزده ،،۱۱۵273ص.

ناشر : ‏مركزنشردانشگاهي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏واژه نامه علوم و تكنولوژي انگليسي – فارسي ،فارسي – انگليسي

‏رديف : ‏۲۸۴۷

کتاب ‏واژه نامه علوم ورزشي ‏تاليف مارك اچ. انشل[… وديگران] انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏ه ،۲۵۷ص:.

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمان: حسين سندگل[… وديگران]

نام پديد آورنده : ‏تاليف مارك اچ. انشل[… وديگران]

عنوان : ‏واژه نامه علوم ورزشي

‏رديف : ‏۲۸۴۸

کتاب ‏واژه نامه علوم ورزشي ‏تاليف مارك اچ. انشل[… وديگران] انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏ه ،۲۵۷ص:.

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمان: حسين سندگل[… وديگران]

نام پديد آورنده : ‏تاليف مارك اچ. انشل[… وديگران]

عنوان : ‏واژه نامه علوم ورزشي

‏رديف : ‏۲۸۴۹

کتاب ‏واژه نامه فيزيك :انگليسي – فارسي ،فارسي – انگليسي ‏تهيه و تدوين شاخه واژه گزيني گروه فيزيك مركز دانشگاهي انتشارات ‏مركز نشر دانشگاهي ‏تهران

صفحه شمار : ‏شانزده ،۲۲۳،۷۹ ص :. جدول

ناشر : ‏مركز نشر دانشگاهي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه و تدوين شاخه واژه گزيني گروه فيزيك مركز دانشگاهي

عنوان : ‏واژه نامه فيزيك :انگليسي – فارسي ،فارسي – انگليسي

‏رديف : ‏۲۸۵۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz