کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏ورزش به عنوان وسيله اي در جهت تربيت ،توسعه و صلح ،به سوي دست يافتن

کتاب ‏ورزش به عنوان وسيله اي در جهت تربيت ،توسعه و صلح ،به سوي دست يافتن به” اهداف توسعه هزاره ” سازمان ملل متحدنویسنده ‏گزارش از گروه ويژه كاري بين نهادي سازمان ملل متحد در زمينه ورزش براي تربيت ،توسعه و صلح در انتشارات ‏كميته ملي المپيك ‏تهران

صفحه شمار : ‏۹۱ ص :. نمودار

ناشر : ‏كميته ملي المپيك

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محمدرضا شرف

نام پديد آورنده : ‏گزارش از گروه ويژه كاري بين نهادي سازمان ملل متحد در زمينه ورزش براي تربيت ،توسعه و صلح

عنوان : ‏ورزش به عنوان وسيله اي در جهت تربيت ،توسعه و صلح ،به سوي دست يافتن به” اهداف توسعه هزاره ” سازمان ملل متحد

‏رديف : ‏۲۸۸۶

کتاب ‏ورزش در آب ‏تاليف مارتا وايت انتشارات ‏مركز نشر دانشگاهي صنعتي اصفهان ‏تهران

صفحه شمار : ‏ط،۱۷۱ ص :. مصور،عكس

ناشر : ‏مركز نشر دانشگاهي صنعتي اصفهان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مهرزاد خليليان ،كتايون اشرف

نام پديد آورنده : ‏تاليف مارتا وايت

عنوان : ‏ورزش در آب

‏رديف : ‏۲۸۸۷

کتاب ‏ورزش در آب ‏تاليف مارتا وايت انتشارات ‏مركز نشر دانشگاهي صنعتي اصفهان ‏تهران

صفحه شمار : ‏ط، ۱۷۱ ص :. مصور، عكس

ناشر : ‏مركز نشر دانشگاهي صنعتي اصفهان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مهرزاد خليليان ، كتايون اشرف

نام پديد آورنده : ‏تاليف مارتا وايت

عنوان : ‏ورزش در آب

‏رديف : ‏۲۸۸۸

کتاب ‏ورزش در آب : تمرينات هوازي در آب ،يك برنامه تمريني” ورزش درون آب ” براي افراد در هر سن و در هر سطح از آمادگي جسماني ‏نويسندگان جوزف كراسوك،دايان گريمز انتشارات ‏مترجمين ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۵۶ ص :. مصور

ناشر : ‏مترجمين

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمين شهره احقري ،فريده بهزادي فرف ويراستار فني فريدون تندنويس

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان جوزف كراسوك،دايان گريمز

عنوان : ‏ورزش در آب : تمرينات هوازي در آب ،يك برنامه تمريني” ورزش درون آب ” براي افراد در هر سن و در هر سطح از آمادگي جسماني

‏رديف : ‏۲۸۸۹

کتاب ‏ورزش درآينه تصوير:شصت سال ورزش ايران از دريچه دوربين قاسم فارسي ‏- انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۹۶ص:. عكس

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏ورزش درآينه تصوير:شصت سال ورزش ايران از دريچه دوربين قاسم فارسي

‏رديف : ‏۲۸۹۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz