کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏يادگيري حركتي از ‏نوشته آنه ورتستين ،اميلي وگالتر+‏وزارت آموزش و پرورش ،

کتاب ‏يادگيري حركتينویسنده ‏نوشته آنه ورتستين ،اميلي وگالتر در انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محسن بلوريان

نام پديد آورنده : ‏نوشته آنه ورتستين ،اميلي وگالتر

عنوان : ‏يادگيري حركتي

‏رديف : ‏۲۹۷۶

کتاب ‏يادگيري حركتي : تستهاي كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي ‏گردآوري و تدوين ژاله معماري انتشارات ‏علم و حركت ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۱۸ ص

ناشر : ‏علم و حركت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏گردآوري و تدوين ژاله معماري

عنوان : ‏يادگيري حركتي : تستهاي كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي

‏رديف : ‏۲۹۷۷

کتاب ‏يادگيري حركتي : مفاهيم و كاربردها ‏تاليف و ترجمه عيدي عليجاني انتشارات ‏سازمان تربيت بدني ،معاونت امور فرهنگي و آموزشي ،دفتر تحقيقات و آموزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۴۸ ص :. مصور

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني ،معاونت امور فرهنگي و آموزشي ،دفتر تحقيقات و آموزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف و ترجمه عيدي عليجاني

عنوان : ‏يادگيري حركتي : مفاهيم و كاربردها

‏رديف : ‏۲۹۷۸

کتاب ‏يادگيري حركتي مفاهيم و كاربردها ‏نويسنده ريچارد اي . مگيل انتشارات ‏حنانه ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۵۶۱ ]ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏حنانه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمان محمدكاظم واعظ موسوي ،معصومه شجاعي

نام پديد آورنده : ‏نويسنده ريچارد اي . مگيل

عنوان : ‏يادگيري حركتي مفاهيم و كاربردها

‏رديف : ‏۲۹۷۹

کتاب ‏يادگيري حركتي و اجرا:از اصول تا تمرين ‏ريچارد اي. اشميت انتشارات ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها سمت ‏تهران

صفحه شمار : ‏شش ،،۴۲۷ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها سمت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مهدي نمازي زاده ،محمد كاظم واعظ موسوي

نام پديد آورنده : ‏ريچارد اي. اشميت

عنوان : ‏يادگيري حركتي و اجرا:از اصول تا تمرين

‏رديف : ‏۲۹۸۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz