کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏پيشگيري از آسيبهاي بسكتبال و درمان اوليه آنها :آسيب شناس در بسكتبال ا

کتاب ‏پيشگيري از آسيبهاي بسكتبال و درمان اوليه آنها :آسيب شناس در بسكتبالنویسنده ‏مثلفان جان كولسون ،ويليام آرمور در انتشارات ‏دريچه ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۷۲ ]ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏دريچه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم فريده هادوي

نام پديد آورنده : ‏مثلفان جان كولسون ،ويليام آرمور

عنوان : ‏پيشگيري از آسيبهاي بسكتبال و درمان اوليه آنها :آسيب شناس در بسكتبال

‏رديف : ‏۷۵۶

کتاب ‏پيشگيري از جرم ‏نوشته دنيس پ . روزنبام انتشارات ‏نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ،معاونت آموزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۴۲ ص.

ناشر : ‏نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ،معاونت آموزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه حميدرضا حبيبي

نام پديد آورنده : ‏نوشته دنيس پ . روزنبام

عنوان : ‏پيشگيري از جرم

‏رديف : ‏۷۵۷

کتاب ‏پيشگيري از حوادث ‏تاليف لارنس ار .برگر،دينش موهان انتشارات ‏دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۷۰ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محخدتقي جغتايي ،بهرخ نيك آيين

نام پديد آورنده : ‏تاليف لارنس ار .برگر،دينش موهان

عنوان : ‏پيشگيري از حوادث

‏رديف : ‏۷۵۸

کتاب ‏پيشگيري حوادث ناشي از كار ‏- انتشارات ‏موسسه كار و تامين اجتماعي ‏تهران

صفحه شمار : ‏ح ،۲۱۲ ص :. مصور،نمودار

ناشر : ‏موسسه كار و تامين اجتماعي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏پيشگيري حوادث ناشي از كار

‏رديف : ‏۷۵۹

کتاب ‏پيشگيري و درمان آسيبهاي ورزشي ‏مولفين پترسون ،رنستروم انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۵۸ ص :. مصور

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم رضا قراخانلو

نام پديد آورنده : ‏مولفين پترسون ،رنستروم

عنوان : ‏پيشگيري و درمان آسيبهاي ورزشي

‏رديف : ‏۷۶۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz