کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏گيلان ‏مجموعه خلاصه مقالات نخستين همايش بين المللي علوم ورزشي دانشگا

کتاب ‏مجموعه خلاصه مقالات نخستين همايش بين المللي علوم ورزشي دانشگاههاي حاشيه خزرنویسنده ‏- در انتشارات ‏انتشارات دانشگاه گيلان ‏گيلان

صفحه شمار : ‏ب ،۱۵۰ ص.

ناشر : ‏انتشارات دانشگاه گيلان

محل نشر : ‏گيلان

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏مجموعه خلاصه مقالات نخستين همايش بين المللي علوم ورزشي دانشگاههاي حاشيه خزر

‏رديف : ‏۲۵۰۶

کتاب ‏مجموعه دروس تخصصي تربيت بدني : ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد ‏گردآوري و تاليف محمد شباني ،جعفر طبايي انتشارات ‏تكامل ‏تهران

صفحه شمار : ‏ذ،۲۱۲ ص :. جدول

ناشر : ‏تكامل

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏گردآوري و تاليف محمد شباني ،جعفر طبايي

عنوان : ‏مجموعه دروس تخصصي تربيت بدني : ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد

‏رديف : ‏۲۵۰۷

کتاب ‏مجموعه سازي در كتابخانه ها ‏علي سينايي انتشارات ‏سازمان مطالعات د تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها سمت ‏تهران

صفحه شمار : ‏شش ،۱۴۶ ص :. ۲ج

ناشر : ‏سازمان مطالعات د تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها سمت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏علي سينايي

عنوان : ‏مجموعه سازي در كتابخانه ها

‏رديف : ‏۲۵۰۸

کتاب ‏مجموعه سازي در كتابخانه ها ‏علي سينايي انتشارات ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها سمت ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۰۴ ص :. ۲ج :. مصور،جدول

ناشر : ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها سمت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏علي سينايي

عنوان : ‏مجموعه سازي در كتابخانه ها

‏رديف : ‏۲۵۰۹

کتاب ‏مجموعه سخنراني اولين سمينار جوان و ورزش” اوقات فراغت: ” ‏- انتشارات ‏سازمان تربيت بدني ،اداره كل تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶۹ ص :. عكس

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني ،اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏مجموعه سخنراني اولين سمينار جوان و ورزش” اوقات فراغت: ”

‏رديف : ‏۲۵۱۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz