کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

‏يوگاي صورت ،راز زيبايي صورت+‏انديشه عالم

کتاب ‏يوگاي صورت ،راز زيبايي صورتنویسنده ‏- در انتشارات ‏انديشه عالم ‏تهران صفحه شمار : ‏۹۱ ص :. مصور ناشر : ‏انديشه عالم محل نشر : ‏تهران مترجم : ‏-..

ادامه مطلب

‏اصول آموزش فوتبال ۱ رشته تربيت بدني و علوم ورزشي از ‏تاليف قدرت اله باقري راغ

کتاب ‏اصول آموزش فوتبال ۱ رشته تربيت بدني و علوم ورزشينویسنده ‏تاليف قدرت اله باقري راغب در انتشارات ‏دانشگاه پيام نور ‏تهران صفحه شمار : ‏ط،۱۴۲ ص :. م..

ادامه مطلب

‏فرهنگ جامع فارسي – انگليسي از ‏تاليف سليمان حييم+‏فرهنگ معاصر

کتاب ‏فرهنگ جامع فارسي – انگليسينویسنده ‏تاليف سليمان حييم در انتشارات ‏فرهنگ معاصر ‏تهران صفحه شمار : ‏نه ،،۱۱۱۳ XIVص ناشر : ‏فرهنگ معاصر محل ..

ادامه مطلب

‏جهان بيني توحيدي ۲ از ‏نوشته مرتضي مطهري+‏صدرا

کتاب ‏جهان بيني توحيدي ۲ نویسنده ‏نوشته مرتضي مطهري در انتشارات ‏صدرا ‏تهران صفحه شمار : ‏۱۳۷ ص. ناشر : ‏صدرا محل نشر : ‏تهران مترجم : ‏- نام پديد آور..

ادامه مطلب

‏قوانين بين المللي بسكتبال : تصويبي در كنگره جهاني – FIBA سال ۱۹۹۰+‏فدراسيون بس

کتاب ‏قوانين بين المللي بسكتبال : تصويبي در كنگره جهاني – FIBA سال ۱۹۹۰نویسنده ‏- در انتشارات ‏فدراسيون بسكتبال جمهوري اسلامي ايران ‏تهران صف..

ادامه مطلب

‏آموزش مهارتهاي بدمينتون از ‏نوشته مرتضي مداحي+‏فدراسيون بدمينتون جمهوري اسلا

کتاب ‏آموزش مهارتهاي بدمينتوننویسنده ‏نوشته مرتضي مداحي در انتشارات ‏فدراسيون بدمينتون جمهوري اسلامي ايران ‏تهران صفحه شمار : ‏۲ج :. مصور، عكس ناشر..

ادامه مطلب

‏روشهاي نوين براي نيرومندي نونهالان از ‏نوشته ليزلوت ديم+‏[چاپ

کتاب ‏روشهاي نوين براي نيرومندي نونهالاننویسنده ‏نوشته ليزلوت ديم در انتشارات ‏[چاپ : سازمان چاپ و انتشارات كيهان] ‏[تهران] صفحه شمار : ‏۴۱ ص :. مصور ناشر..

ادامه مطلب

‏اصول عمومي آمادگي جسماني از ‏تاليف و ترجمه احمد خداداد+‏سازمان ت

کتاب ‏اصول عمومي آمادگي جسمانينویسنده ‏تاليف و ترجمه احمد خداداد در انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،دفتر تحقيقات و آموزش ‏تهران صفحه شمار : ‏..

ادامه مطلب

‏روانشناسي اجتماعي از ‏تاليف اليوت ارونسون+‏رشد

کتاب ‏روانشناسي اجتماعينویسنده ‏تاليف اليوت ارونسون در انتشارات ‏رشد ‏تهران صفحه شمار : ‏۳۹۸ص :. مصور ناشر : ‏رشد محل نشر : ‏تهران مترجم : ‏ترجمه حسين ش..

ادامه مطلب

‏آمادگي جسماني با تمرينات شنا از ‏جرج آستين ،جيم نوبل+‏جهاد دانشگاهي

کتاب ‏آمادگي جسماني با تمرينات شنانویسنده ‏جرج آستين ،جيم نوبل در انتشارات ‏جهاد دانشگاهي اروميه ‏اروميه صفحه شمار : ‏۱۴۷ ص :. مصور ناشر : ‏جهاد دان..

ادامه مطلب