کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

‏ايران سرزمين تمدن از ‏بهمن پارسا،ماهنوش يزدان ستا+‏كتاب سرا

کتاب ‏ايران سرزمين تمدننویسنده ‏بهمن پارسا،ماهنوش يزدان ستا در انتشارات ‏كتاب سرا ‏تهران صفحه شمار : ‏بدون شماره گذاري ص :. مصور،نقشه ناشر : ‏كتا..

ادامه مطلب

‏خلاصه مقالات كنگره علمي اولين دوره بازيهاي غرب آسيا :۲۷-۲۶ آبان ماه ۱۳۷۶+‏[كم

کتاب ‏خلاصه مقالات كنگره علمي اولين دوره بازيهاي غرب آسيا :۲۷-۲۶ آبان ماه ۱۳۷۶نویسنده ‏- در انتشارات ‏[كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران] ‏تهران صفحه ..

ادامه مطلب

‏كليد ورود به مباني آمادگي جسماني از ‏تاليف حميد قاسمي ،محمدرضا جمالزاد

کتاب ‏كليد ورود به مباني آمادگي جسمانينویسنده ‏تاليف حميد قاسمي ،محمدرضا جمالزاده ،رضا محمدكاظمي در انتشارات ‏علم و حركت ‏تهران صفحه شمار : ‏۴۹ ص. نا..

ادامه مطلب

‏مرجع شناسي اسلامي از ‏تاليف :احمد شعباني+‏دبيرخانه هيات امناي كتابخانه ها

کتاب ‏مرجع شناسي اسلامينویسنده ‏تاليف :احمد شعباني در انتشارات ‏دبيرخانه هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور ‏تهران صفحه شمار : ‏۲۲۰ ص ناشر : ‏دبيرخانه هيات..

ادامه مطلب

‏تصادفات ورزشي از ‏تربيت بدني استان تهران

کتاب ‏تصادفات ورزشينویسنده ‏تربيت بدني استان تهران در انتشارات ‏- ‏- صفحه شمار : ‏۷۴ ص :. مصور ناشر : ‏- محل نشر : ‏- مترجم : ‏- نام پديد آورنده :..

ادامه مطلب

‏تربيت بدني عمومي از ‏تاليف مهدي نمازي زاده ، بهمن سلحشور+‏وزارت فرهن

کتاب ‏تربيت بدني عمومينویسنده ‏تاليف مهدي نمازي زاده ، بهمن سلحشور در انتشارات ‏وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ;امير..

ادامه مطلب

‏نتايج طرح آمارگيري خدمات فرهنگي ،هنري و ورزشي كشور سال ۱۳۷۲ از ‏مركز آمار

کتاب ‏نتايج طرح آمارگيري خدمات فرهنگي ،هنري و ورزشي كشور سال ۱۳۷۲نویسنده ‏مركز آمار ايران در انتشارات ‏مركز آمار ايران ‏تهران صفحه شمار : ‏۲۲ ص :. جدول ..

ادامه مطلب

‏كتابشناسي تربيت بدني و ورزش از ‏مصطفي بياباني ،فرهاد حسني+‏كميته ملي المپيك جم

کتاب ‏كتابشناسي تربيت بدني و ورزشنویسنده ‏مصطفي بياباني ،فرهاد حسني در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران] صفحه شمار : ‏۱۷۲ص ن..

ادامه مطلب

‏اقتصاد،توسعه از ‏مالكوم گيليس[ … و ديگران] +‏نشر ني

کتاب ‏اقتصاد،توسعهنویسنده ‏مالكوم گيليس[ … و ديگران] در انتشارات ‏نشر ني ‏تهران صفحه شمار : ‏۸۴۷ ص . جدول ،نمودار ناشر : ‏نشر ني محل نشر : ‏تهران مترجم : ‏..

ادامه مطلب

‏زبان انگليسي براي دانشجويان تربيت بدني كارشناسي ارشد از ‏گردآوري و

کتاب ‏زبان انگليسي براي دانشجويان تربيت بدني كارشناسي ارشدنویسنده ‏گردآوري و تاليف اكبر افقري ،رضا عليجانيان در انتشارات ‏پورياي ولي ‏اصفهان صفحه شمار : ..

ادامه مطلب