کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

‏راهنماي برگزاري مسابقات راهپيمايي از ‏تاليف ايزاك براز+‏كميته ملي المپيك

کتاب ‏راهنماي برگزاري مسابقات راهپيمايينویسنده ‏تاليف ايزاك براز در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران صفحه شمار : ‏[۶۷ ]ص ناشر : ‏كميته م..

ادامه مطلب

‏آمادگي جسماني عمومي+‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

کتاب ‏آمادگي جسماني عمومينویسنده ‏- در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران صفحه شمار : ‏[۱۸۷ ]ص :. مصور،جدول ناشر : ‏كميته ملي ال..

ادامه مطلب

‏ارزيابي و تمرين حركات ايزوكنيتيكي از ‏نويسنده ديويد اچ . پرين+‏كميت

کتاب ‏ارزيابي و تمرين حركات ايزوكنيتيكينویسنده ‏نويسنده ديويد اچ . پرين در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران صفحه شمار : ‏۲۸۳ ص :. مص..

ادامه مطلب

‏برنامه آمادگي جسماني+‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

کتاب ‏برنامه آمادگي جسمانينویسنده ‏- در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران] صفحه شمار : ‏۳۲۷ ص :. جدول ،مصور ناشر : ‏كميته ملي ا..

ادامه مطلب

‏آيينامه استخدامي كاركنان كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران+‏ك

کتاب ‏آيينامه استخدامي كاركنان كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايراننویسنده ‏- در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران] صفحه شمار :..

ادامه مطلب

‏آخرين مقررات بين المللي داوري كشتي از ‏كميته روابط بين الملل فدراسيون جمه

کتاب ‏آخرين مقررات بين المللي داوري كشتينویسنده ‏كميته روابط بين الملل فدراسيون جمهوري اسلامي ايران در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي اير..

ادامه مطلب

‏كتابشناسي تربيت بدني و ورزش از ‏مصطفي بياباني ،فرهاد حسني+‏كميته ملي المپيك جم

کتاب ‏كتابشناسي تربيت بدني و ورزشنویسنده ‏مصطفي بياباني ،فرهاد حسني در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران] صفحه شمار : ‏۱۷۲ص ن..

ادامه مطلب

‏آموزش شنا :به خردسالان+‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

کتاب ‏آموزش شنا :به خردسالاننویسنده ‏- در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران] صفحه شمار : ‏۴۴ ص :. مصور ناشر : ‏كميته ملي المپيك ج..

ادامه مطلب

‏نگرشي بر ورزش ايران و ايران در بازيهاي آسيايي : ۱۹۸۲-۱۹۵۱ = ۱

کتاب ‏نگرشي بر ورزش ايران و ايران در بازيهاي آسيايي : ۱۹۸۲-۱۹۵۱ = ۱۳۶۱ – ۱۳۳۰ نویسنده ‏به كوشش رشيد بهنام فراز در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري ا..

ادامه مطلب

‏بچه ها روي تشك+‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

کتاب ‏بچه ها روي تشكنویسنده ‏- در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران صفحه شمار : ‏۸۷ ص :. مصور ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري ا..

ادامه مطلب